หลักสูตร Balanced Scorecard & KPIs

Balanced Scorecard คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลเชิงดุลยภาพที่มุ่งเน้นที่จะวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน และควบคุมที่ทำให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการดำเนินงานระยะสั้นและความสามารถทางการแข่งขันระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยรวมและมีความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทาย 5 ประการ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพขององค์กรแบบเก่าและแบบใหม่
 • จุดเริ่มต้นของแนวความคิด Balanced Scorecard
  • Balanced Scorecard (BSC) คืออะไร
  • การบริหารกระบวนการ (Process Approach)
 • มุมมองและความสัมพันธ์ของ BSC ทั้ง 4 ด้าน
  • มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
  • มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
  • มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process P.)
  •  มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning P.)
 • การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของธุรกิจ
  • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT
  • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร
  • คุณสมบัติเฉพาะ 8 ประการของ “วิสัยทัศน์”
  • องค์ประกอบของกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • การกำหนดภารกิจหลัก (Mission) ขององค์กร
  • อะไร ? ใคร ? ต้องเข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่ และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากองค์กร
 • การแปลง Mission ขององค์กรเป็นแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
 • การกำหนด KPIs ในแผนกลยุทธ์
  •  คุณสมบัติตัวชี้วัด (KPIs) ที่ดี
  • องค์ประกอบของตัวชี้วัด
  • ขอบเขตการวัด / สูตรการคำนวณ
  • การตั้งเป้าหมายการวัด (Goal Setting)
  • Lead & Lag Indicators แตกต่างกันอย่างไร
  • การให้น้ำหนักตัวชี้วัด (KPIs)
  • ข้อพึงระวังในการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  • แผนงานที่ดีต้อง “SMART”
 • การควบคุมและรายงานตัวชี้วัดในการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย การระดมสมอง กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจแนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard & KPIs มากขึ้น สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และตัวชี้วัดในการทำงาน (KPIs) ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ รวมทั้งมีวิธีการในการเลือกตัวชี้วัดมาใช้งาน เพื่อความเหมาะสมของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานหรือองค์กร