หลักสูตร “ KAIZEN – Key Success Factor in Productivity ”

KAI หมายถึง “การเปลี่ยน” ส่วน ZEN หมายถึง “ทำให้ดีขึ้นด้วยใจ” KAIZEN จึงหมายถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอด้วย Positive Attitude เป็นผลให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากวิธีการหรือขั้นตอนในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายนั้นมีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น ก็คงจะไม่เหลือเวลาแล้วสำหรับการทำ KAIZEN คงจะต้องทำตามวิธีการดังกล่าวอย่างสุดความสามารถไปเท่านั้นเอง ในการทำกิจกรรม “Kaizen” จะต้องอาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และเริ่มการปรับปรุงจากจุดเล็กๆ ในองค์กร

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • แนวคิดเรื่อง “นวัตกรรม (Innovation)”
  – ความหมายของ Innovation
  – ขั้นตอนสำคัญในการทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
  – การตั้งคำถามเพื่อสร้าง “องค์กรนวัตกรรม”
  – ตัวอย่าง “องค์กรนวัตกรรม”
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
  – การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  – การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  – การคิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking)
  – การคิดภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking)
 • ความแตกต่างระหว่าง “Suggestion” กับ “Kaizen”
 • ข้อเสนอแนะ (Suggestion) คืออะไร ?
  – จุดมุ่งหมายของกิจกรรม Kaizen
  – หลักพื้นฐานของการเขียนข้อเสนอแนะ
  – กิจกรรม Kaizen มีประโยชน์อย่างไร
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือแก้ไข
  – ความสิ้นเปลือง (Muda)
  – ความไม่สมเหตุสมผล (Muri)
  – ความไม่สม่ำเสมอ (Mura)
 • ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)
 • สาเหตุที่ทำให้คนหยุดคิดพัฒนางาน
 • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม “Kaizen”
  – ทำกิจกรรม Kaizen อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
  – การรักษากิจกรรมให้เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
  – ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอแนะ
 • ข้อคิดในการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน
 • ความปิติยินดี 8 ประการ ในการเสนอข้อเสนอแนะ
 • กุญแจแห่งความสำเร็จของกิจกรรม Kaizen (Key for Success)
 • ข้อเสนอแนะที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ (กฎ 12 ข้อ)
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะคนละ 1 เรื่อง
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม ภาพยนตร์ และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องแนวคิดของ Kaizen และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้จริงได้อย่างถูกต้อง และเกิดความกระตือรือร้นที่จะเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งจะทำให้จำนวนข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงานได้จำนวนเรื่องตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ