หลักสูตร “ E.Q.สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงาน ”

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เพราะต้องทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปตามเป้าหมายในแผนงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานและบริหารคน โดยกุญแจแห่งความสำเร็จในการบริหารนั้นก็คือ “ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)” ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และแก้ไขความขัดแย้งได้

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient Overview)
  – E.Q. คืออะไรและทำไมต้องมี
  – ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (คนดี คนเก่ง และมีความสุข)
 • ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง IQ & EQ
  – I.Q. สูงอย่างเดียว
  – I.Q. ธรรมดา + E.Q. สูง
  – I.Q. สูง + E.Q. สูง
  – E.Q. สูง
 • ลักษณะของผู้ที่มี E.Q. สูง และ E.Q. ต่ำในองค์กร
  – ลักษณะนิสัย 10 ประการของผู้มี E.Q. สูง
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหาร E.Q.
  – การพัฒนาด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ
  – พัฒนาการสื่อสารและการแสดงความรู้สึก (อารมณ์ตนเอง, การปฏิบัติงาน, การบริหาร และการให้บริการ)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  – รู้จักอารมณ์ตนเอง
  – การจัดการ (บริหาร) อารมณ์ตนเอง
  – การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
  – การหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่น
  – การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • การเสริมสร้าง E.Q.ด้วยการเรียนรู้ 3 ประการ
  – ละทิ้งพฤติกรรมเดิม (Unlearning)
  – การเรียนรู้ใหม่ (Relearning)
  – การเรียนรู้เพิ่ม (Learning)
 • เทคนิคการพัฒนา E.Q. ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น
  – การพัฒนา E.Q. ในการทำงานสำหรับตนเอง
  – การบริหารอารมณ์โดยใช้เทคนิค S-M-I-L-E
 • ความท้อถอยในการทำงาน
  – สาเหตุของความท้อถอย
  – แนวทางและวิธีการในการแก้ไขอาการท้อถอย
  – แนวทางในการจัดการความเครียด
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ E.Q.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง E.Q. ดีขึ้น และสามารถนำเอาหลักการบริหาร E.Q.ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย