หลักสูตร Competency Based Management

“คน” ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้คนจัดอยู่ในกลุ่มของต้นทุนประเภทหนึ่งในลักษณะของต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) ซึ่งมูลค่าของคนจะอยู่ที่พฤติกรรมและผลของการทำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรต่างๆ พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น โดยนำแนวคิดเรื่องความสามารถ “Competency” มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดยนำหลักการของ “Competency” มาปรับใช้กับกระบวนการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าจ้าง/เงินเดือน

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • แนวคิดเรื่อง Competency Based Management
  – ความหมายของ Competency
  – ที่มาของ Competency
  – ประโยชน์ของ Competency
 • รูปแบบของ Competency
  – ความสามารถหลัก (Core Competency)
  – ความสามารถในงาน (Job Competency)
 • การกำหนดความสามารถหลัก Core Competency
  – ความหมาย และความสำคัญ
  – การเชื่อมโยง Core Competency กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
  – ขั้นตอนการกำหนด Core Competency
  –  การกำหนดแนวทางและแผนงานในการนำไปใช้ในองค์กร
 • การกำหนดความสามารถในงาน (Job Competency)
  – ความหมาย และความสำคัญ
  – การเชื่อมโยง Job Competency กับใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
  – ขั้นตอนการกำหนด Job Competency
 • การนำ Competency ไปใช้ประโยชน์กับงานต่างๆ
  – การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  – การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – การพัฒนาและฝึกอบรม
  – การบริหารผลตอบแทน
 • การกำหนดมาตรฐานความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง (Competency Mapping)
 • เครื่องมือในการประเมิน Competency
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย การระดมสมอง กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกำหนดความสามารถในระดับต่างๆ เช่น Core Competency และ Job Competency ได้ทราบถึงประโยชน์ของการนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ในองค์กร และการใช้เครื่องมือในการประเมิน Competency ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ