หลักสูตร “ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity) ”

5ส เป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตและเป็นความสำนึกที่จะมุ่งแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นและเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “สามารถทำวันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวาน” ซึ่งเป็นความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การที่จะทำให้ 5ส ประสบความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร และจำเป็นจะต้องมีผู้มีประสบการณ์มาชี้แนะแนวทาง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส บรรลุตามเป้าหมายและเป็นการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
  – การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร
  – เป้าหมายของการเพิ่มผลผลิต Q C D S M E E
 • แนวความคิดเรื่อง 5ส
  – 5ส คืออะไร / ความสำคัญของ 5ส
  – วัตถุประสงค์ 5 ประการของ 5ส
  – องค์ประกอบของ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
  – ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ 5ส
 • ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ประผลสำเร็จ
 • 5ส ช่วยลดความสูญเปล่าได้อย่างไร ?
 • การรณรงค์ให้ 5ส ยั่งยืนตลอดไป
  – กำหนดมาตรฐาน 5ส
  – การตรวจให้คะแนนพื้นที่โดยคณะกรรมการ
  – รายการ “ฟ้องด้วยภาพ” (พื้นที่ต้องปรับปรุงด่วน)
  – การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • Visual Control กับกิจกรรม 5ส
  – ความหมายของ Visual Control
  – การบริหารกิจกรรม 5ส
  – การดำเนินการ 3ส (สะสาง สะดวก สะอาด)
  – การชี้บ่งชิ้นงานและการควบคุมสินค้า
  – การบำรุงรักษา (Maintenance)
  – ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety)
 • ข้อพึงระวังในการทำ Visual Control
 • การนำหลักการของ 5ส ไปใช้ในครอบครัว
 • เหตุแห่งความล้มเหลวในการดำเนินกิจกรรม 5ส
 • การศึกษาแนวทางการทำ 5ส จากองค์กรต่างๆ (ประมาณ 5-6 องค์กร ที่ประสบความสำเร็จ)
 • ข้อแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่ในสำนักงาน/โรงงาน (วิทยากรจะถ่ายภาพพื้นที่จริงในองค์กร แล้วนำมา
  ฉายให้ผู้รับการอบรมชม พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม ภาพยนตร์ และกรณีศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม 5ส ได้ทราบถึงประโยชน์ของกิจกรรม 5ส สามารถนำแนวคิดเรื่อง 5ส มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานและนำวิธีการไปใช้ในครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จ