หลักสูตร แผนภูมิทางความคิด (Mind Mapping)

Mind Mapping คือ การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็จะช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ำยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่างๆ เข้าหากันได้ง่าย

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • สมองกับสติปัญญาของมนุษย์
  – การทำงานของสมอง “ซีกซ้าย” และ “ซีกขวา”
  – ความเก่งของมนุษย์ 8 ด้าน
 • ความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
 • แผนภูมิทางความคิด (Mind Mapping)
  – ประวัติความเป็นมาของ Mind Mapping
  – แนวคิดเกี่ยวกับแผนภูมิทางความคิด
 • รูปแบบของแผนภูมิทางความคิด 4 รูปแบบ
  – รูปแบบการจัดกลุ่ม
  – รูปแบบความคิดรวบยอด
  – รูปแบบการจัดลำดับเหตุการณ์
  – รูปแบบวงกลม
 • ประโยชน์ของแผนภูมิทางความคิด
  – การเรียนรู้ (Learning)
  – การวางแผนการทำงาน (Planning)
  – การสื่อสารและการนำเสนองาน (Communication & Presentation)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การเขียนแผนภูมิทางความคิด
  – การใช้กระดาษ A4 แนวนอน และปากกาหลายสีหลายขนาด
  – กำหนดคำสำคัญ (Key Word) หรือคำหลัก
  – ลากเส้นเชื่อมต่อกัน (เส้นหลัก เส้นรอง เส้นแขนง และเส้นฝอย)
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนภูมิทางความคิด
  – การคิดเป็นรัศมี
  – การดึงข้อมูลที่รู้อยู่แล้วกลับมา
  – การคิดให้กว้าง
  – การคิดให้ลึก
  – การคิดเชื่อมโยง
  – การจับประเด็น
 • โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิทางความคิด (Mind Mapping Software)
  – การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mind Manager
  – ประโยชน์ของโปรแกรม Mind Manager
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยอาศัยองค์ประกอบหลักคือภาพ สี และเส้น ในการจดบันทึกข้อมูลผ่านเครื่องมือแผนภูมิทางความคิด (Mind Mapping)