หลักสูตร “ เทคนิคการให้คำปรึกษา (Counseling Techniques) ”

การให้คำปรึกษา (Counseling) นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานอย่างหนึ่ง การให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือกับพนักงาน เพื่อให้ผู้มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต ใช้ความสามารถและคุณสมบัติที่เขามีอยู่จัดการกับเรื่องของตนเองได้ ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเข้าใจ และยอมรับ ทั้งในเรื่องราวและความเป็นบุคคลของผู้รับคำปรึกษา พร้อมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเองให้ดีขึ้น ในการพัฒนาที่ปรึกษานั้น ที่ปรึกษาจำเป็นต้องยอมรับในความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง (Thinking, Acting, Feeling)
 • 5 สิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • ผลของความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)
 • ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) กับการให้คำปรึกษา (Counseling)
 • ทฤษฎีการให้คำปรึกษา (Counseling Theories)
  – แนวความคิดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
  – ความเข้าใจผิดในการให้คำปรึกษา
  – หลุมพรางของผู้ให้คำปรึกษาหัดใหม่
  – พฤติกรรมในการให้คำปรึกษา
 • กระบวนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic Counseling)
  – ขั้นเตรียมที่ปรึกษา, การสัมภาษณ์, การสร้างสัมพันธภาพ, สร้างความเข้าใจและการยอมรับ, การกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแก้ปัญหา
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • เทคนิคในการให้คำปรึกษา
 • คุณลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี
  – สัมพันธภาพ (Relationship)
  – ความยืดหยุ่น (Flexibility)
  – การสื่อความหมาย (Communication)
  – การจูงใจ (Motivation)
  – การยอมรับนับถือ (Respect)
  – การสนับสนุน (Supporting)
  – การเน้นกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (Being Here)
  – การเรียนรู้ (Learning)
 • การพิจารณาทางเลือก
  – ข้อควรคำนึงการพิจารณาทางเลือก
 • การแก้ไขปัญหาพนักงานทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน
  – ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการทำงาน
  – สาเหตุปัญหาการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน
 • การจูงใจให้พนักงานทำงาน
  – การปฏิบัติตน : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยใช้กระบวนการในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร