หลักสูตร “ เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service Techniques) ”

“งานบริการ” มักถูกมองจากในแง่ของพนักงานว่าเป็น “งานระดับรองของบริษัท” เป็นงานแค่เพียงการสนับสนุนการขายเท่านั้น ไม่ได้มีความสำคัญในตัวเองแต่อย่างใด บางแง่มุมยิ่งหนักไปถึงว่ามองงานบริการเป็น “งานรับใช้” ที่น่าเบื่อและไม่คิดว่าบริษัทและลูกค้าจะให้ความสำคัญมากเท่ากับการมี “สินค้าที่ดี” ก็พอแล้ว ในขณะที่ธุรกิจเป็นจำนวนมากให้ความสำคัญต่อเรื่องงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างจริงจังและหลายธุรกิจใช้ “งานบริการที่เป็นเลิศ” เป็น “กลยุทธ์นำ” ของธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ลักษณะพิเศษของงานบริการ (Service)
  – ลูกค้าสูญเสียไปเนื่องจาก
  – ลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในบริการจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร ?
 • บทบาทและหน้าที่ของ “นักบริการที่ดี” สำหรับลูกค้าในยุคใหม่
 • กลยุทธ์ผูกใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ
  – ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
  – การให้บริการด้วย “หัวใจ” เป็นอย่างไร
  – บุคลิกแห่งความสำเร็จของผู้ให้บริการ
  – บุคลิกที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบริการ
  – การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ทำไม “ลูกค้า” จึงตั้งคำถาม
  – การตอบคำถาม “ลูกค้า” อย่างสร้างสรรค์
  – คำถามที่มีปัญหาในงานบริการ
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การใช้คำพูดที่เหมาะสมในงานบริการ
  – คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการสนทนากับลูกค้า
  – คำพูดที่ควรพูดอย่างสม่ำเสมอ
  – สาเหตุที่ทำให้พูดไม่เพราะ หรือไม่ดี
 • พฤติกรรมลูกค้า 10 แบบ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้า
  – ถือทิฐิ, ช่างติ, ขี้โวยวาย, ชอบโอ้อวด, ผิดหวัง, เจ้ายศเจ้าอย่าง, เจ้าอารมณ์, เจ้าชู้ชีกอ, รถด่วน และลมโชย
 • การบริหารอารมณ์ของผู้ทำหน้าที่บริการ (E.Q.)
  – รู้จักอารมณ์ตนเอง
  – การจัดการ (บริหาร) อารมณ์ตนเอง
  – การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
  – การหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่น
  – การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 • ความรัก 7 อย่างที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการลูกค้า / พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

1). ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการให้บริการว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ และคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไร

2). เข้าใจหลักการและวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและบรรลุเป้าหมาย 4 ประการคือ Teamwork, Commitment, Customer Service และ Loyalty โดยอาศัยความร่วมมือ การช่วยเหลือ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมองเป้าหมายองค์กรเป็นหลัก