หลักสูตร “ เทคนิคการเป็นพนักงานขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Techniques) ”

ในปัจจุบันเทคนิคการขายและการทำการตลาด มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ทำให้การขายและการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาด มีความซับซ้อน นักการขายและการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาครอบครองให้ได้มากที่สุด

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการขายและการตลาด ให้กับทีมขายขององค์กร เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาและเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทาย 5 ประการ
  – โลกาภิวัตน์ (Globalization)
  – กำไรที่ได้มาจากการเจริญเติบโตของรายได้ (Profitability Through Revenue Growth)
  – เทคโนโลยี (Technology)
  – ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
  – การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (Change)
 • แนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม่ ที่พนักงานขายควรจะต้องทราบ
 • 7 ขั้นสู่ความสำเร็จของการขาย
  – รู้จักสินค้าที่ตนเองจะขายอย่างลึกซึ้ง
  – รู้จักลูกค้า และความต้องการของลูกค้า
  – การเข้าพบลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  – การสร้างความต้องการ
  – การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
  – การปิดการขาย
  – การติดตามผล
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ความรัก 7 อย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักขาย
  – แบบทดสอบความเหมาะสมกับอาชีพนักขาย
 • พฤติกรรมลูกค้า 10 แบบ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้า
  – ถือทิฐิ, ช่างติ, ขี้โวยวาย, ชอบโอ้อวด, ผิดหวัง, เจ้ายศเจ้าอย่าง, เจ้าอารมณ์, เจ้าชู้ชีกอ, รถด่วน และลมโชย
 • วิธีการจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้า
  – สาเหตุของการปฏิเสธการซื้อของลูกค้า
 • การสร้างความประทับใจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Mind)
 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์
  – การเตรียมตัวก่อนการขายทางโทรศัพท์
  – ขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์
  – เทคนิคสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
  – ข้อควรระวังในการรับโทรศัพท์ลูกค้า
 • หนทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ และบทบาทสมมติ (Role Play)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับที่ทำงานด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขาย การตลาด และการให้บริการอย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ