หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Trainer Techniques)

การเป็นวิทยากรนั้นใครๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นวิทยากรที่ดีคงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน เพราะการทำหน้าที่เป็นวิทยากรมีความจำเป็นต้องอาศัยการพูดหรือการสื่อสารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีก็คงจะทำหน้าที่วิทยากรได้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จได้ก็ไม่ดี เปรียบไปแล้วการพูดก็เหมือนกับการว่ายน้ำ ถ้ามัวแต่อ่านหรือท่องจากตำราโดยไม่เคยลงน้ำหรือกระโดดลงน้ำเสียบ้างก็ไม่อาจจะว่ายน้ำเป็นได้เลย เสมือนผู้ที่ศรัทธาวิชาการพูด เพียงแต่ศึกษาทฤษฎีก็อาจจะตกม้าตายเมื่อขึ้นเวที

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความรู้พื้นฐานสำหรับการเป็นวิทยากร
  – แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด
  – รูปแบบต่างๆ ของการพูด
  – บทบาทของวิทยากร
  – คุณสมบัติทั่วไปของวิทยากร
  – มีความสามารถในการถ่ายทอด
  – มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่
  – จรรยาบรรณของผู้ทำหน้าที่วิทยากร
 • เทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรที่ดี
  – เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
  – การใช้เสียงและอากัปกิริยาประกอบการพูด
  – เทคนิคการพูดสำหรับวิทยากร
 • สาเหตุที่ประหม่าเวที และวิธีการลดอาการประหม่า
 • ข้อดี-ข้อเสีย ของการสอนแต่ละประเภท
  – การบรรยาย, กรณีศึกษา, การระดมสมอง, สถานการณ์จำลอง, บทบาทสมมติ, การสาธิต
 • ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการนำเสนอหรือการบรรยาย
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • บุคลิกภาพของผู้ทำหน้าที่ “วิทยากร”
  – หลักการแต่งกายที่ดูดี มีเสน่ห์
  – วิธีการเลือกเสื้อ กางเกง เนคไท กระโปรง เข็มขัด รองเท้า
 • สื่อที่เหมาะสมในการถ่าย
  – การเลือกใช้สื่อการนำเสนอ
  – การจัดทำสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
  – ข้อดีและข้อเสียของสื่อประเภทต่างๆ
 • การจัดทำแผนการสอน
  – ประโยชน์ของ “แผนการสอน”
  – สิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำแผนการสอน
  – องค์ประกอบของแผนการสอน
 • การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
  – เกมหรือกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรมประเภทต่างๆ
  – ลักษณะของเกมหรือกิจกรรมที่ดี
  – คุณลักษณะของผู้นำเกมหรือกิจกรรม
 • การจัดการกับผู้ฟังประเภทต่างๆ
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติทุกครั้งวิทยากรจะบันทึก Video และให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / วิทยากรภายใน / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดี รู้หลักการเตรียมตัวก่อนที่จะเป็นวิทยากร การลดความประหม่า การสร้างความมั่นใจในการสอน การจัดทำแผนการสอนและการเลือกใช้เกมหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาการบรรยาย