หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความสำเร็จ (Successful Negotiation Techniques)

การเจรจาต่อรองเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำงานและการดำเนินธุรกิจ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกับตนเอง และต้องอาศัยการเจรจาต่อรองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ การเจรจาต่อรองมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการเจรจาต่อรอง เช่น แบบเชิงแข่งขัน (Win:Lose) แบบหายนะ (Lose:Lose)  หรือแบบเชิงร่วมมือ (Win:Win) ในการเจรจาต่อรองมีองค์ประกอบไปด้วย การวางแผนกลยุทธ์ก่อนทำการเจรจา วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบล่วงหน้า และสถานที่ต่อรองควรจะเป็นที่ที่ทำให้คุณเกิดความได้เปรียบ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • หลักเบื้องต้นของการเจรจาต่อรอง
  – สาเหตุของการเจรจาต่อรอง
  – อำนาจ (ตำแหน่ง/สังคม/ความสามารถส่วนตัว)
  – แรงจูงใจในการเจรจาต่อรอง
  – จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
 • สถานการณ์ที่ต้องมีการเจรจาต่อรอง
 • แรงจูงใจในการเจรจาต่อรอง
 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
  – การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง
  – การเจรจาต่อรองตามหลักของ “ KUSA ”
  – บุคลิกของผู้ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง
  – ระหว่างการเจรจา (During the Negotiation)
 • รูปแบบการเจรจาต่อรอง
  – วิธีการแบบ “ชนะ-แพ้” (เชิงแข่งขัน)
  – วิธีการแบบ “แพ้-แพ้” (หายนะ)
  – วิธีการแบบ “ชนะ-ชนะ” (เชิงร่วมมือ)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ลีลาและลูกแก้ในการเจรจาต่อรอง
  – มโนภาพ (Perception)
  – การสื่อสาร (Communication)
  – อารมณ์ (Sensitivity)
 • กลยุทธ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง
  – กลยุทธ์ “หุ่นฟาง”, “ผู้ร้าย-ผู้ดี”, “สุนัขจนตรอก”, “อ่อยเหยื่อ”, “จับได้ไล่ทัน”, “หนุมานถวายแหวน”, “ดึงเกม”, “เส้นตาย”, “ปลาตายปลาเป็น”, “แถมหน่อย”, “ปาท่องโก๋”, “เจ้ากรมข่าวลือ”
 • วิธีแก้ไขเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามคดโกง
 • กลโกงที่เรามักพบเสมอในการเจรจาต่อรอง
  – ฝ่ายตรงข้ามโกหกโดยเจตนา
  – ฝ่ายตรงข้ามใช้สงครามจิตวิทยา
  – ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีกดดัน
 • เจรจาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
 • ข้อผิดพลาดที่มักพบเสมอในการเจรจาต่อรอง
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ และได้เรียนรู้ในเรื่องกลยุทธ์ต่างๆ ในการเจราจาต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบ และหาวิธีการป้องกันเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามคดโกง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่วางไว้