หลักสูตร “ เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interviewing Techniques) ”

การคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสรรหา เทคนิคการสัมภาษณ์จัดได้ว่าเป็นวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยร้อยละ 95 ขององค์กรชั้นนำใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร

แม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่การวิจัยได้พบว่าการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิม (Traditional Interview) ซึ่งขาดโครงสร้าง (Unstructured) ในการดำเนินการมีจุดอ่อนหลายประการ เช่น ขาดความเที่ยง (Reliability) และขาดความตรง (Validity) ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์พฤติกรรม การตั้งคำถาม และการสังเกตบุคลิกภาพของผู้สมัครงาน

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ภาพรวมของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  – วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอก
  – หลักการคัดเลือกบุคลากร
  – ประเภทของการทดสอบ (Testing)
  – ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรับบุคลากรเพิ่ม
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน (Interview)
  – ประเภทของการสัมภาษณ์
  – การเปรียบเทียบการสัมภาษณ์ประเภทต่างๆ
  – การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน
  – การนำผลแบบทดสอบไปใช้ในการสัมภาษณ์
  – เทคนิคการตั้งคำถาม
 • รูปแบบของการสัมภาษณ์
  – การสัมภาษณ์โดยกำหนดคำถามไว้ล่วงหน้า
  – การสัมภาษณ์โดยไม่มีการกำหนดคำถามไว้ล่วงหน้า
  – การสัมภาษณ์แบบจำลองเหตุการณ์
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ประเภทคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
  – คำถามแบบปิด (Close ended) และเปิด (Open ended)
 • คำถามหลักๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
 • ความผิดพลาดในการสัมภาษณ์งานที่พบบ่อยๆ
 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการสัมภาษณ์งาน
 • เทคนิคการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากพฤติกรรมตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)
  – “หลักฮะ” กับ “หลักชง” มีความหมายอย่างไร
  – หู หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก บอกอะไรให้เราทราบบ้าง
  – ลักษณะร้าย 4 ประการที่ควรระวังในการคัดเลือกบุคลากร (อย่ารับเข้ามาทำงานเด็ดขาด)
 • หลักการใช้วิชาโหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากร
  – การอ่านพฤติกรรมของผู้สมัครงานจากใบหน้า ท่าทาง
  – ความขยัน ความอดทน สติปัญญา ความซื่อสัตย์ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ พิจารณาตามหลักโหงวเฮ้งได้อย่างไร ?
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ