หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Techniques)

การสอนงานเป็นกระบวนการที่โค้ช (Coach) ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของบุคคล ให้นำออกมาพัฒนาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยช่วยชี้แนะ กระตุ้น จูงใจ ให้ข้อมูลและวิธีการ ให้บุคคลนำความรู้และศักยภาพของตนมาใช้ให้เต็มที่ กระตุ้นให้โอกาสบุคคลใช้ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • การสอนงาน (Coaching)
  – ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอนงาน
  – ประเภทของการสอนงาน
  – ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) กับการฝึกอบรม (Training)
  – ประโยชน์ของการสอนงาน
 • การสอนงานแบบ O.J.T. (On the job training)
  – ลักษณะการสอนงานแบบ O.J.T.
  – วิธีการฝึกอบรมในงาน
  – ขั้นตอนในการสอนงานแบบ O.J.T.
 • ขั้นตอนในการสอนงาน (Coaching)
  – การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
  – การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน
  – การจัดทำใบเนื้อหา (Information Sheet)
  – การจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้
  – การจัดทำแผนการสอนงาน (Lesson Plan)
  – การทดสอบและติดตามผล (Test & Follow up)
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
  – ความหมายของคำว่า “งาน (Job)”
  – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Task) และรายการงานย่อย (Sub Task)
 • การกำหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน
 • การจัดทำใบเนื้อหา (Information Sheet)
  – เนื้อหาที่ต้องรู้ (Must Know) เนื้อหาที่ควรรู้ (Should Know) และเนื้อหาที่น่ารู้ (Could Know)
 • การจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้และสื่อ
  – รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้
  – การเลือกใช้สื่อเพื่อการสอนงาน
 • การจัดทำแผนการสอนงาน (Lesson Plan)
 • การสอนงานลูกน้องประเภทต่างๆ
 • คุณลักษณะของผู้สอนงานที่ดี
  – ข้อควรระวังในการสอนงาน
  – หลักการพูดของผู้ทำหน้าที่สอนงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะผู้สอนงานให้กับผู้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการสอนงาน มีสามารถในการวิเคราะห์งาน การออกแบบการสอน การจัดทำแผนการสอนงาน รวมถึงมีกระบวนการวัดผลการสอนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ จำนวนของเสียลดลง และการส่งมอบตรงเวลาที่กำหนด