หลักสูตร “ เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques) ”

การนำเสนอไม่ว่าแผนงาน ความคิดเห็น ผลการดำเนินการ ย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการนำเสนอเพราะไม่ว่าความคิดหรือแผนงานนั้นจะดีเด่นสักเพียงใด ถ้าผู้นำเสนอไม่สามารถชี้ให้เห็นคุณค่าและความจำเป็นของสิ่งนั้น จนผู้ฟังเห็นพ้องด้วย รวมถึงการยอมรับและเชื่อมั่นได้แล้ว การนำเสนอนั้นย่อมไร้ผล อาจกลับมาเป็นตัวทำลายความคิดหรือแผนงานดีๆ เหล่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวขวางความก้าวหน้า ตลอดจนทำให้ภาพพจน์ ของผู้นำเสนอเสียไปด้วย

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด
  – การพูดแบบจูงใจและชักชวน
  – การพูดแบบบอกเล่าหรือบรรยาย
  – การพูดแบบบันเทิง
 • หลัก 4 P’s ในการนำเสนอ
  – ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problems)
  – ข้อเสนอแนะ (Proposal)
  – การเตรียมการนำเสนอ (Preparation)
  – การนำเสนอ (Presentation)
 • ขั้นตอนการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  – หลักการพูดเพื่อการนำเสนอ
  – โครงร่างการพูดอย่างมืออาชีพ
  – ขั้นตอนการพูดเพื่อการนำเสนอ
  – วิธีการขึ้นต้นและสรุปจบการนำเสนอ
  – การใช้เสียงและอากัปกิริยาประกอบการพูด
  – เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 •  สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ
  – สื่อที่เหมาะสมในการถ่ายทอด
  – การเลือกใช้สื่อการนำเสนอ
  – การออกแบบสื่อ
  – การจัดทำสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint
 • การพูดจูงใจ (Persuasive Speech)
  – จุดมุ่งหมายของการพูดจูงใจ
  – บันได 5 ขั้นในการพูดจูงใจ
 • การนำเสนอให้อยู่ในความต้องการของผู้ฟัง
 • การสร้างบรรยากาศในการนำเสนอ
  – ประโยชน์ของอารมณ์ขัน
  – วิธีการสร้างอารมณ์ขัน
  – ข้อควรระวังในการสร้างอารมณ์ขัน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอ
 • ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ 4 ครั้ง (วิทยากรจะบันทึก Video การฝึกปฏิบัติทุกครั้ง และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล)
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ / วิทยากรภายใน / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการนำเสนอ และมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในด้านการตลาด การขาย การเงิน การวิจัย การผลิต หรือผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่าง ๆ โดยการนำเสนอแบบจูงใจให้ผู้ฟังเห็นด้วยกับแนวความคิดที่กำลังนำเสนอ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปหรือเป้าหมายในการนำเสนอ