หลักสูตร “ หลักการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ”

หลังจากที่โลกได้วิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้าน Internet ทำให้ระบบการสื่อสารในโลกนี้ ปรับเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ธุรกิจต่างๆ ได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปในทันที เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องการตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยมองแค่ 4P’s ก็มามองเป็น 4C’s แทน เพราะในโลกยุคปัจจุบัน มุมมองของนักการตลาดได้ปรับเปลี่ยนจาก Product Center มาเป็น Customer Centric หรือผู้บริโภคเป็นใหญ่

ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลการตลาดและการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนมุมมอง ให้ทันกับความต้องการของตลาด และความคาดหวังของลูกค้าที่นับวันจะมีมากขึ้น

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ภาพรวมของการตลาดสมัยใหม่
  – Marketing : A focus on the consumer
  – Marketing in the organization
  – The changing marketing environment
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคและกลไกตลาด
  – กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
  – การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
 • การค้นหาและช่วงชิงโอกาสทางการตลาด
  – Marketing Segmentation
  – Targeting and Positioning
 • กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของตลาด
  – Marketing Mix
  – 4P’s (Product, Price, Place, Promotion)
  – 4C’s (Consumer, Cost, Convenience, และ Communication)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การบริหารกระบวนการตลาดสมัยใหม่
  – Planning Phase
  – Implementation and Control Phase
  – การกำหนดตัวชี้วัดในการบริหารการตลาด (Key Performance Indicator : KPI)
 • แนวคิดและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสหัสวรรษใหม่ที่ผู้บริหารจะต้องทราบ
  – Customer Value Chain
  – Integrated Marketing Communication
  – Service Management
  – Niche Marketing & One-on-one Marketing
  – Relationship Marketing
  – Customer Relationship Management
  – Share of Customer
  – Digital – Commerce & T-Commerce
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับที่ทำงานด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการตลาดยุคใหม่ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการทำการตลาดใหม่ เครื่องมือในการรักษาลูกค้าให้เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยปรับเปลี่ยนมุมมองและทิศทางในการดำเนินกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกัน