หลักสูตร ศาสตร์แห่งการสร้างและรักษาบุคลากรในองค์กร

การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการฝึกสอนที่ Coach ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของแต่ละบุคคล โดยนำออกมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการชี้แนะ กระตุ้น จูงใจ ให้ข้อมูล และวิธีการให้บุคคลนำความรู้และศักยภาพของตนมาใช้ให้เต็มที่ นอกจากนั้น Coach ยังต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Counseling) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยมุ่งเน้นที่จุดมุ่งหมายด้วยการดูแลพนักงานเป็นรายบุคคล (one by one) ในเรื่องต่างๆ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • งานที่สำคัญ 5 ประเภทที่หัวหน้าควรจะทำ
  – งานเกี่ยวกับลูกค้า
  – งานเกี่ยวกับการพัฒนาลูกน้อง
  – งานเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน
  – งานที่ริเริ่มใหม่ ๆ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
  – งานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองLine Manager และ HR Manager มองเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันอย่างไร
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) สำหรับหัวหน้างาน
 • เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
  – ความสำคัญของโค้ช (Coach) และการสอนงาน (Coaching)
  – ลักษณะการสอนงาน 4 แบบ
 • ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counseling)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา (Counseling)
  – ทฤษฎีการให้คำปรึกษา (Theories Counseling)
  – 5 สิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  – การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
  – กระบวนการให้คำปรึกษา 8 ขั้นตอน
  – พฤติกรรมในการให้คำปรึกษา
  – คุณลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี
 • เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
  – ความหมายของ “พี่เลี้ยง (Mentor)” และ “ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)”
 • การจูงใจให้พนักงานทำงาน (Motivation at work)
  – ประเภทของการจูงใจ
  – การปฏิบัติตน : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง
  – การจัดการ “ลูกน้อง” ประเภทต่าง ๆ
 • การแก้ปัญหา : กรณีลูกน้องทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสอนงาน การให้คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง โดยอาศัยศิลปะการจูงใจ (Motivation) ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยการเสริมแรง (Reinforcement) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน และการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) จากหัวหน้างานไปสู่ลูกน้อง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ