หลักสูตร “ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ”

ระบบพี่เลี้ยง เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่เป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหารในหน่วยงาน เพื่อคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือหรือถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งเป็นการให้คำปรึกษาหรือแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร “ระบบพี่เลี้ยง” ยังเป็นเทคนิคที่นำมาพัฒนาและถ่ายทอดทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความหมายของ “พี่เลี้ยง (Mentor)” และ “ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)”
 • วัตถุประสงค์ในการนำระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในองค์กร
 • การตรวจสุขภาพองค์กรก่อนนำระบบพี่เลี้ยงมาใช้ในองค์กร
  – ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
  – ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
  – ผลการทำ Exit Interview
  – นโยบายการบริหารและข้อกำหนดต่างๆ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานใหม่ในองค์กรต่างๆ
 • ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) กับการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • “Mentor” มีบทบาทและหน้าที่อย่างไร ?
 • “ระบบพี่เลี้ยง” มีประโยชน์อย่างไร ?
  – ประโยชน์ต่อ “องค์กร”
  – ประโยชน์ต่อ “หัวหน้างาน”
  – ประโยชน์ต่อ “ผู้ปฏิบัติงาน”
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 6 ขั้นตอน
  ขั้นที่ 1 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง
  ขั้นที่ 2 การคัดเลือกพี่เลี้ยง
  ขั้นที่ 3 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ขั้นที่ 4 การพัฒนาและฝึกอบรมพี่เลี้ยง
  ขั้นที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจพี่เลี้ยง
  ขั้นที่ 6 การติดตามผล
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง
  – การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
  – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivating)
  – การให้คำปรึกษา (Counseling)
 • ขวัญและกำลังใจในการทำงาน (Work Morale)
  – แนวทางเสริมสร้างขวัญในการทำงาน
  – ผลของความไม่พึงพอใจในงานที่ทำการศึกษาระบบพี่เลี้ยงขององค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิด หลักการ รูปแบบ วิธีการสร้างระบบพี่เลี้ยงขึ้นในองค์กร และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะในเรื่องการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้