หลักสูตร “ พัฒนางาน พัฒนาตน ด้วยกิจกรรม QC Circle ”

ในช่วงเวลาอันวิกฤตอย่างในทุกวันนี้ พวกเราจะต้องค้นพบปัญหาให้รวดเร็ว ประเมินปัญหาและลงมือแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว หากเราทำการแก้ปัญหาไม่สำเร็จก็จะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของพนักงานและอาจจะส่งผลกระทบถึงองค์กรโดยภาพรวม การแก้ปัญหาแบบคิวซี (QC=Quality Control) เป็นการรวมกลุ่มของพนักงาน เพื่อการพัฒนาตนเอง และร่วมกันหาวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ได้ผลดีในการใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในทุกพื้นที่การปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพแบบโดยรวมหรือ TQM (Total Quality Management)

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • แนวความคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิต
  – การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องของทุกคน
  – เป้าหมายของการเพิ่มผลผลิต Q C D S M E E
 • ประวัติการควบคุมคุณภาพ
  – อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • คุณภาพ คืออะไร ?
  – ความหมายแบบเก่า (Classical Idea)
  – ความหมายแบบใหม่ (Modern Idea)
 • การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
 • วัตถุประสงค์ของกิจกรรม QCC
  – รายละเอียดกลุ่ม QCC
  – สิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม QCC
 • ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม QCC
 • ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม QCC
  – การค้นหาสาเหตุของปัญหา
  – การกำหนดหัวข้อเรื่องในการแก้ปัญหา
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • เทคนิคในการทำกิจกรรม QCC
 • การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
  – การกำหนดหัวข้อเรื่อง / เป้าหมาย
 • เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา 7 อย่าง (QC 7 Tools)
  – ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
  – แผนภูมิพาเรโต้ (Pareto Diagram)
  – แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)
  – กราฟ (Graph)
  – ฮีสโตแกรม (Histogram)
  – แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
  – ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • เทคนิคการแก้ปัญหา ตามแนวคิด PDCA ( Plan Do Check Action )
 • การจัดทำมาตรฐานการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
 • ฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม QCC
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม QCC การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา 7 อย่าง เพื่อนำไปสู่การวางแผนตามหลัก PDCA ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ