หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นผู้นำที่เก่งกล้าสามารถ (High Performance Leader) ที่จะมีความได้เปรียบเมื่อเกิดการเทียบเคียงความสามารถกันแบบตัว-ต่อ-ตัว กับผู้นำในองค์กรอื่น ดังนั้นผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรอบรู้ รู้จริงและเก่งจริง อันเป็นผลมาจากการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน (Change) ชอบความท้าทาย (Challenge) และความเป็นมืออาชีพ (Professional) มีความสามารถนำเอาองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์ให้เกิดเป็นภูมิปัญญา เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความหมายของ “ผู้นำ (Leader)” และ “ภาวะผู้นำ (Leadership)”
 • ปัจจัยที่กระตุ้นให้เป็นผู้นำ
  – ความต้องการ (Need) : Maslow Theory
  – พฤติกรรมส่วนบุคคล (Behavior)
  – เป้าหมายของบุคคล (Goals)
 • แหล่งที่มาของผู้นำ
  – โดยดวงกำเนิด (By Myths)
  – โดยบุคลิกภาพ (By Personality)
  – โดยความรู้ความสามารถ (By Knowledge)
  – โดยมีทรัพย์สินมาก (By Wealth)
 • ประเภทของผู้นำ
  – ผู้นำประเภทนิเสธ (Negative Leadership)
  – ผู้นำประเภทปฏิฐาน (Positive Leadership)
 • คุณลักษณะของ “ผู้นำ”
  – คุณธรรมและจริยธรรมของ “ผู้นำ”
  – การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
  – ทฤษฎี Paul Hersey & Kenett Blandchard
  – ทฤษฎี Lippitt and White
  – ทฤษฎี Blake and Mouton
 • ผู้นำสมัยใหม่ 10 ประการ
  – การแสดงบทบาทผู้นำอย่างมีวิสัยทัศน์
  – การเป็นผู้นำอย่างมีความมุ่งมั่น
  – การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
  – การสอนงานแบบตัวต่อตัว
  – การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  – การนำทีม
  – การจัดการกระบวนการทำงาน
  – การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
  – การจัดการโครงการ
  – การจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบผู้นำสมัยใหม่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องรูปแบบของภาวะผู้นำ และสามารถนำวิธีการที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและให้ความร่วมมือ