หลักสูตร “ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) ”

การสื่อสาร คือการสื่อข้อความ สื่อความหมาย หรือสื่อความรู้ความเข้าใจกัน เป็นเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคลหรือองค์กร ที่มีความมุ่งหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้และเข้าใจให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นการสื่อสารภายในองค์กรจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เนื่องจากการสื่อสารจะมีอิทธิพลที่จะทำให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
  – สิ่งที่ได้รับจากการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารภายในองค์กร
  – การติดต่อสื่อสารตามแนวดิ่ง (บนลงล่าง)
  – การติดต่อสื่อสารตามแนวดิ่ง (ล่างขึ้นบน)
  – การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน
  – การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน
 • รูปแบบของการสื่อสาร
  – ข้อดีและข้อเสียของการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication)
  – ข้อดีและข้อเสียของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
 • อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว
 • A-F เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ศิลปะของการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
  – เทคนิค 10 ประการว่าด้วยการฟัง
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษา (Body Language)
  – การใช้อวัจนภาษา (การแสดงออก)
  – ปัญหาของการสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษา
 • การสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ
  – การสื่อสารกับคนประเภท “เงียบขรึม”
  – การสื่อสารกับคนประเภท “สนุกสนาน”
 • การสื่อสารเพื่อการนำเสนอข้อมูลหรือรายงาน
  – การนำเสนอด้วย “ลายลักษณ์อักษร”
  – การนำเสนอด้วย “วาจา”
  – ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูลหรือรายงาน
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์
  – มารยาทที่ดีและไม่ดีในการใช้โทรศัพท์
  – การใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีกับการติดต่อสื่อสาร (E-mail)
  – ประโยชน์และข้อเสียเปรียบในการใช้ E-mail
  – การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ E-mail
 • ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่ององค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารอย่างถูกต้อง สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสารได้อย่างถูกต้องกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร เป็นการลดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ E-mail เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสื่อสาร