หลักสูตร ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cooperation Skills)

การสื่อสารและประสานงานในองค์กร ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในงานหนึ่งๆ จะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผลงานมากกว่าหนึ่งคน ดังนั้น คนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่น จะต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตสำนึกในการทุ่มเทต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้เรียนรู้วิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความหมายและความสำคัญของการประสานงาน
  – ทำไมต้องมีการประสานงาน ?
 • องค์ประกอบของการประสานงาน
  – ความร่วมมือ, จังหวะเวลา, ความสอดคล้อง, ระบบการสื่อสาร, ผู้ประสานงาน
 • รูปแบบการประสานงาน
 • ปัจจัยในการประสานงาน
  – คน, เงิน, วัสดุ วิธีการทำงาน
 • เทคนิควิธีในการประสานงาน
  – การใช้เครื่องมือสื่อสาร
  – การประสานด้วยหนังสือ
  – การพบปะด้วยตนเอง
 • วิเคราะห์การสื่อสารภายในองค์กร
  – การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward)
  – การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward)
  – การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal)
  – การสื่อสารแบบข้ามสายงาน (Cross Channel)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
  – ข้อดี/ข้อเสีย ของการสื่อสารทางเดียว/สองทาง
  – อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว
  – A-F เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  – การสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษา (Body Language)
  – การสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ
 • การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Success)
  – การทำงานร่วมกับ “ผู้บังคับบัญชา”, “ผู้ใต้บังคับบัญชา” และ “เพื่อนร่วมงาน”
 • 6ร ในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ
  – ประโยชน์ของการประสานงาน
  – ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  – มนุษยสัมพันธ์ 6 ประการ (เดล คาร์เนสกี)
  – หลัก “ธรรมะ 8 ย.”
  – ทัศนะชีวิตของมนุษย์ 4 แบบ (Erick Berne)
  – หน้าต่างสี่บานของโจฮารี่ (Jahari’s Window)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล และการปรับตัวในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น การสื่อสารและประสานงานกับบุคคลภายใน/ภายนอกองค์กร โดยการนำหลักการเรื่องการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร