หลักสูตร “ ทักษะการบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervisory Skills) ”

หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร ทั้งนี้เพราะการทำงานของตำแหน่งนี้ต้องเกี่ยวพันและมีผลเกื้อหนุนต่อความสำเร็จในงานของบุคคลต่างๆ รอบด้าน ทั้งต่อความสำเร็จของผู้บริหาร ลูกน้อง และผู้ร่วมงานในฝ่ายงานต่างๆ กล่าวได้ว่าความมีประสิทธิภาพหรือไม่ของหัวหน้างานมีผลกระทบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 •  ทักษะพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นหัวหน้างาน
  – ความแตกต่างระหว่าง “หัวหน้า” กับ “ลูกน้อง”
  – ทักษะในการจัดการ (Managerial Skills)
 • การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน (Planning)
  – ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน
  – แผนงานที่ดีต้อง “SMART” เป็นอย่างไร
  – การวางแผนงานประจำวัน
 • การบริหารเวลา (Time Management)
  การจัดลำดับ “ความสำคัญ” และ “เร่งด่วน”
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
  – องค์ประกอบของการสื่อสาร
  – การสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง
 • ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skill)
  – วิธีพิจารณางานที่มอบหมาย
  – การมอบหมายงานให้ลูกน้องประเภทต่าง ๆ
 • การสั่งการ (Directing) และการควบคุมงาน
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • การสอนงาน (Coaching)
  – ลักษณะการสอนงาน 4 แบบ
  – ประโยชน์ของการสอนงาน
 • เทคนิคการเป็นที่ปรึกษา (Counseling)
  – ความสำคัญของการให้คำปรึกษา
  – การให้คำปรึกษากรณีลูกน้องทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (Leadership Skill)
  – คุณลักษณะและบุคลิกภาพของ “ผู้นำ”
  – ผู้นำสมัยใหม่ 10 ประการ
 • การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
  – สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการ
  – ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 4 ขั้นตอน
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน / วิศวกร ,เจ้าหน้าที่อาวุโส / Leader / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้รู้จักวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง มีศิลปะในการปกครองและสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งได้รู้จักการพัฒนาจิตใจ ร่างกาย ความคิด และเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ