หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

ในการประชุมบ่อยครั้งจะเกิดคำถามขึ้นเสมอว่า “ปัญหาคืออะไร” แม้เป็นคำที่ใช้อยู่ประจำ แต่มักเป็นคำที่ไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและตัดสินใจมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งคาดหวังหรือเป้าหมายคืออะไร แต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ เพราะปัญหามากมาย มีความซับซ้อนคลุมเครือและแฝงไว้ด้วยปัญหาอื่น ๆ ซึ่งทำให้ยากแก่การแก้ไข และถ้าเราหาทางแก้ไขแบบสะเปะสะปะ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เราก็อาจจะพบสิ่งกีดขวางและกับดักที่ทำให้เราไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือเป้าหมายนั้น ๆ ได้

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • กรอบความคิด (Paradigm)
  – กรอบความคิดเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างไร
  – ปัญหาคืออะไร ?
 • พฤติกรรมของคนที่อยู่กับปัญหา
  – คอยดูไปก่อน, การปรับตัว, หลีกเลี่ยง และแก้ไขให้ถูกต้อง
 • ทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  – ทักษะด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Skill)
  – ทักษะด้านการปรับอารมณ์และสติ (Emotional)
 • ประเภทของปัญหา
  – แบ่งตามเกณฑ์คุณภาพการตัดสินใจและยอมรับ
  – แบ่งตามเกณฑ์เวลา
 • กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  – การวิเคราะห์สถานการณ์ (Problem Analysis)
  – การตัดสินใจ (Decision Making)
  – การนำไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)
  – การควบคุม (Control)
วันที่สอง เวลา 09:00 - 16:00 น.
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ (Problem Analysis)
  – การค้นหาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้
  – การประเมินความเร่งด่วนของปัญหา
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
  – เทคนิคโมดิฟายด์ เดลฟี (Modified Delphi)
  – ใช้หลัก PDCA = Plan Do Check Action
  – แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
  – แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)
 • การตัดสินใจ (Decision Making)
  – วิธีกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
  – การประเมินทางเลือกต่าง ๆ (ผลได้และผลเสีย)
  – การตัดสินใจตามแนวคิดของ Must และ Want
  – กับดักในการตัดสินใจ
 • การนำไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)
  – การจัดทำแผนปฏิบัติ (Developing a plan)
  – วิธีการวางแผนการปฏิบัติและแผนฉุกเฉิน
 • การควบคุม (Control)
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (เวลา 09:00-16:00)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ รู้จักการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และมีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว