หลักสูตร “ การสั่งการ มอบหมายงาน และควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ”

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน มีภารกิจในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องอาศัยความสามารถและความร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องอย่างเต็มที่ การที่จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หัวหน้างานจำเป็นต้องมีศิลปะในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ทักษะ 3 ประการของมนุษย์
  – บุคคลจะต้องเรียนรู้ 4 ระดับ
  – ความสำคัญและจำเป็นของทรัพยากรมนุษย์
 • ความแตกต่างระหว่าง “หัวหน้า” กับ “ลูกน้อง”
  – ลักษณะของหัวหน้าซึ่งลูกน้องต้องการ
  – แนวคิดเรื่องการพัฒนา “ลูกน้อง”
 • การสั่งการ (Directing)
  – ความหมาย และความสำคัญ
  – ประเภทของการสั่งงาน (สั่งงานแบบออกคำสั่ง, สั่งงานแบบขอร้อง, สั่งงานแบบให้คำแนะนำ และสั่งงานแบบอาสาสมัคร)
  – การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
  – การสั่งการด้วยวาจา
  – พฤติกรรมไม่ควรปฏิบัติในการสั่งการ
  – ปัญหาและอุปสรรคในการสั่งการ
 • การติดตามผลงาน (Follow up work)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skills)
  – ทำไมหัวหน้าไม่มอบหมายงาน
  – ทักษะการมอบหมายงาน
  – วิธีพิจารณางานที่จะมอบหมาย
  – วิธีการมอบหมายงานให้ลูกน้องประเภทต่างๆ
  – การติดตามผลการมอบหมายงาน
  – ปัญหาและอุปสรรคในการมอบหมายงาน
 • การควบคุมงาน (Controlling)
  – ความสำคัญของการควบคุมงาน
  – หลักการควบคุมงาน 4 ขั้นตอน
  – ประเภทของการควบคุมงาน
  – เทคนิคต่าง ๆ ในการควบคุมงาน
  – ประโยชน์ของการควบคุมงาน
  – ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมงาน
 • การจัดการ “ลูกน้อง” ประเภทต่าง ๆ
 • การปฏิบัติตน : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง
 • โรคซื่อบื้อของหัวหน้างาน 20 โรค และวิธีการรักษา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา การระดมสมอง และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องศิลปะการสั่งการด้วยลายลักษณ์อักษรหรือวาจา การมอบหมายงานโดยพิจารณาความสำคัญของงานก่อนมอบหมาย การติดตามงานและควบคุมงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้