หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (How to Build Corporate Culture)

วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาควรจะทำงานหรือประพฤติอย่างไร จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีจะทำหน้าที่เป็นเตาหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจน จะหล่อหลอมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิม กล้าคิดกล้าทำ วัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์พวกพ้อง วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย วัฒนธรรมความเกรงใจที่เกินเหตุ และวัฒนธรรมที่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ความหมาย “วัฒนธรรมองค์กร”
 • จุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กร
  • ประวัติศาสตร์ (History)
  • สิ่งแวดล้อม (Environment)
  • กระบวนการรับคนเข้าทำงาน (Staffing)
  • กระบวนการทางสังคม (Socialization)
 • องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร
  • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • ค่านิยม (Value)
  • วีรบุรุษ หรือ Statesman ขององค์กร
  • ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
  • เครือข่ายวัฒนธรรม
 • ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละเชื้อชาติ (จีน แขก ไทย)
 • วัฒนธรรมในฐานะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • นิสัยใฝ่รู้ (Learning)
  • นิสัยสู้งาน (Hands on)
  • นิสัยสานสัมพันธ์ (Teamwork & Relation)
  • นิสัยทันท่วงที (Sense of urgency)
  • นิสัยใส่ใจลูกค้า (Customer is god)
  • นิสัยค้นหาวัฒนธรรม (Innovation)
  • นิสัยความเป็นเจ้าของ (Sense of ownership)
  • นิสัยสื่อสารทั่วถึง (Boundless communication)
 • ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แนวทางการสร้างและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 • ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรอื่นที่ประสบความสำเร็จว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร