หลักสูตร “ การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting) ”

การวางแผน คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะให้เกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขั้นตอนหรือวิธีการในการปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของการตกลงใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร จะทำเมื่อใด จะทำอย่างไร และใครจะเป็นผู้ทำ การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และไม่ได้หมายความว่าการจัดเวลาเพื่องานเท่านั้น แต่หมายถึงการจัดลำดับเวลาให้กับชีวิต เพราะองค์ประกอบของชีวิตมีหลายประการ เช่น การทำงาน ความสุขส่วนตัว ครอบครัว และสังคม การวางแผนและลำดับความสำคัญของงานที่ดีจะช่วยป้องกันความเสี่ยงภัยและยังสามารถขจัดความสิ้นเปลืองต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ทักษะ 3 ด้านของผู้ปฏิบัติงาน
  – ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill)
  – ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)
  – ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)
 • เทคนิคการวางแผนงาน (Planning Techniques)
  – ความหมายและความสำคัญของการวางแผน
  – วัตถุประสงค์ของการวางแผน
  – ประเภทของการแผนงาน
  – ประโยชน์ของการวางแผนงาน
  – กระบวนการวางแผน
  – แผนงานที่ดีต้อง SMART เป็นอย่างไร ?
  – สาเหตุที่คนไม่ชอบวางแผน ?
  – ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน
 • การวางแผนงานประจำวัน (Daily Management)
  – ประเภทความสำคัญของงาน (งาน A B C D)
  – การกำหนด “จุดสำคัญ (Key Points)” ของงาน
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของงาน (Priority Setting)
  – งานเร่งด่วนมาก สำคัญมาก
  – งานเร่งด่วนมาก สำคัญน้อย
  – งานเร่งด่วนน้อย สำคัญมาก
  – งานเร่งด่วนน้อย สำคัญน้อย
 • กระบวนการในการบริหารเวลา (Time Management Process)
  – ความสำคัญของการบริหารเวลา
  – ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการบริหารเวลา
  – สาเหตุของการบริหารเวลาที่ผิดพลาด (สาเหตุเกิดจากตัวเอง คนอื่น และสิ่งแวดล้อม)
  – เทคนิคการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • การจัดการนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
  – เทคนิคช่วยปรับนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนว่าจะทำอะไร จะทำเมื่อใด จะทำอย่างไร และใครจะเป็นผู้ทำ มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญก่อนลงมือปฏิบัติจริง และมีการคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า