หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Appraisal)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่จะต้องทำการสังเกต เก็บข้อมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเห็นความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลจะเป็นแนวทางในการวางแผน แก้ไขปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการพิจารณาการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลประโยชน์ตอบแทน

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 •  แนวคิดเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – ความสำคัญต่อพนักงาน / หัวหน้า / องค์กร
  – การกำหนดรูปแบบ / หัวข้อ / การให้คะแนนและน้ำหนัก
 • วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
  – การสร้างสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
  – ส่งเสริมมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น
  – การสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
  – ชี้ปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุง
  – กระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเอง
 • ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – วิธีการประเมินผลไม่เป็นที่ยอมรับ/ขาดมาตรฐาน
  – ผู้ประเมินขาดความรู้ในการประเมินผล
  – ผู้รับการประเมินไม่ยอมรับผลการประเมิน
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – การกำหนดหลักเกณฑ์/มาตรฐานในการประเมิน
  – การสร้างแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
  – มาตรฐานการปฏิบัติงาน / แบบประเมินผล
  – ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานรับทราบ
  – วิธีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
 • การประเมินผลงานสมัยใหม่ตาม Competency
  – มุ่งเน้นการประเมินผลงานทั้งระบบครบวงจร
  – มุ่งเน้นการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์
  – เน้นการวัดผลงานที่เป็นรูปธรรมและโปร่งใส
 • การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส และลงโทษ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิศวกร / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เรื่องกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผล โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินผลกับผู้ถูกประเมิน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการลงโทษทางวินัย