หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

เวลาและชีวิตไม่ใช่เทปคาสเซต ที่เมื่อหมดม้วนแล้วสามารถที่จะย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ แต่เวลาและชีวิตเป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วก็หมดไป เราแต่ละคนต่างมีชีวิตเพียงชีวิตเดียว การใช้ชีวิตหรือการทำงานควรจะมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอ เราสามารถที่จะยิ้มอย่างภาคภูมิใจและบอกกับตัวเองได้ว่า “เราได้ใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด” การบริหารเวลาถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องจัดสรรเวลาของตนเองให้เหมาะสมในแต่ละวัน เช่น การทำงาน การพักผ่อน การให้เวลากับครอบครัว การออกกำลังกาย เป็นต้น

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • สามเหลี่ยมแห่งชีวิต (Your Triangle of Life)
 • ความสำคัญของการบริหารเวลา
  – สาเหตุที่คนชอบอ้างว่า “ไม่มีเวลา”
  – “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
  – คุณค่าของเวลา
  – ปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการบริหารเวลา
  – ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลา ?
 • อุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารเวลา
  – กรอบความคิดและทัศนคติ (Mental)
  – ลักษณะของบุคคล (People Type)
  – สิ่งแวดล้อม (Environment Factor)
 • เวลาในการทำงานมี 3 ส่วนสำคัญ
  – เวลาที่ให้ผลตอบแทน (Pay-off Time)
  – เวลาที่ใช้ในการวางแผนและจัดระบบ (Planning and Organizing Time)
  – เวลาที่ถือเป็นการลงทุน (Investment Time)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • กระบวนการในการบริหารเวลา 4 ขั้นตอน
  – การวิเคราะห์ : การใช้เวลาในแต่ละวัน
  – ขจัด : สิ่งที่ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
  – จัดลำดับ : ความสำคัญและเร่งด่วนของงาน
  – จัดระบบ : ปรับปรุงนิสัยและหาเครื่องมือมาช่วย
 • ประโยชน์ของการบริหารเวลา
 • การวางแผนงานประจำวัน (Daily Management)
  – การกำหนด “จุดสำคัญ (Key Points)” ของงาน
  – การทำงานตามกฎ 80/20
 • การจัดการนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
  – ผลเสียของการผัดวันประกันพรุ่ง
  – เทคนิคช่วยปรับนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
 • การจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบตามหลัก 5ส
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและประหยัดเวลา
 • การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Meeting)
  – พฤติกรรมไม่ดีที่พบบ่อย ๆ ในการประชุม
  – การประชุมแบบไทย ๆ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย การระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติการบริหารเวลา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารเวลาเพิ่มขึ้น สามารถที่จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น การทำงาน การดูแลครอบครัว การพักผ่อนและการออกกำลังกาย มีทักษะในเรื่องการบริหารงานประจำวัน การจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง และการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ