หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ถ้าหากเราจะกล่าวว่า “ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมทางการจัดการใดที่จะท้าทายผู้บริหารระดับสูงเท่ากับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ก็คงจะไม่เกินความจริง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีทิศทางไม่แน่นอน ผู้บริหารที่ขาดหลักการและความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ ย่อมทำได้เพียงการบริหารงานแบบวันต่อวัน
และพยายามรักษาธุรกิจให้ดำเนินงานโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมาก

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • สิ่งท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญในยุคโลกาภิวัตน์
 • การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจส่งผลกระทบกับการบริหารองค์กร
 • ความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • เป้าหมายการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • ดำรงรักษาความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capacity)
  • สร้างคุณค่า (Create Value)
 • แผนกลยุทธ์มีประโยชน์ต่อองค์กร 4 ประการ
  • กำหนดทิศทางขององค์กร (Set Direction)
  • สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony)
  • สร้างความพร้อมให้แก่องค์กร (Provide Readiness)
  • สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improve Competitive Efficiency)
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
  • การกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน (Vision)
  • การกำหนดภารกิจรูปแบบต่าง ๆ (Mission)
  • การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Action Plan)
  • การควบคุมกลยุทธ์ (Control)
 • Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือบริหาร
 • ช่วยทำให้แผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมาย
  • แนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard (BSC)
  • ขั้นตอนการนำแนวคิด BSC มาใช้ในองค์กร
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
 • (Key Performance Indicator : KPI)
  • การกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน
  • คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนกลยุทธ์
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการทำธุรกิจและดำเนินการกลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capacity) และการสร้างคุณค่า (Create Value) ให้กับธุรกิจ โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ (Key Performance Indicator = KPIs) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ