หลักสูตร “ การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management) ”

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเรื่องที่ผู้ต้องการความก้าวหน้าทางการบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพราะองค์กรจะขับเคลื่อนได้ต้องเริ่มต้นที่ “คน” ดังนั้นการสรรหาและว่าจ้างบุคคลที่เหมาะสม การบำรุงรักษาไว้ ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม มีการพัฒนาให้ความรู้และให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน องค์ประกอบสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ ปัจจัยนำเข้า (Input) ขององค์กร เพื่อให้ได้ปัจจัยส่งออก (Output) คือ ผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยต้องอาศัยเครื่องมือทางการบริหารมาช่วยวัด ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจส่งผลกระทบกับการ
  บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านใดบ้าง ?
  – มุมมองและวิธีการทำงานของ HR จะเปลี่ยนไป
 • บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  – แนวความคิดแบบเก่า ๆ
  – แนวความคิดแบบใหม่ (Business Partnership)
 • ฝ่ายบุคคล : คือเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร
  – การกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • ลักษณะกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  – บทบาทของ HR ยุคใหม่
  – บทบาท Line Manager & HR Manager
 • เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงาน HR
  – Balance Scorecard
  – Benchmarking for HR
  – Competency Based Management
  – ตัวชี้วัด (KPIs) สำหรับงานด้านบุคคล
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การวางแผนกำลังพล (Manpower Planning)
  – แนวคิดพื้นฐานในการวางแผนกำลังพล
  – ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการวางแผนกำลังพล
 • การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
  – ข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน (J.A. Information)
  – วิธีการวิเคราะห์งาน (J.A. Methods)
 • การเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
 • การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment)
  – ปัจจัยความสำเร็จในการสรรหาบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลากร (Development)
  – ต้นแบบผิด ๆ ในการพัฒนา “คน”
 • การรักษาพนักงาน (Retention)
 • การใช้ประโยชน์ (Utilization)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Competency Based Management
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มากขึ้น สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหาร “คน” ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในฐานะนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ อีกทั้งบทบาทของหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partnership) เพื่อเพิ่มคุณค่าและผลผลิตขององค์กร