หลักสูตร “ การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HRM for Supervisor) ”

ในปัจจุบันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สินค้าหรือการบริการมีคุณภาพจนลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด “ปัญหาส่วนใหญ่” ที่หัวหน้างานประสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าๆ ออกๆ จากงานการหยุด การขาดงาน การขาดวินัยในการทำงาน ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน หรือแม้กระทั่งขวัญและกำลังใจในการทำงานของ “ลูกน้อง” ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ทั้งสิ้น หากหัวหน้างานมี “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการบริหารคน เชื่อได้ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะน้อยลงหรือหมดไปจากองค์กร

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
  – บทบาทของหัวหน้างานในฐานะตัวแทนองค์กร
  – Change Agent
 • การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
  – ข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน (J.A. Information)
  – วิธีการวิเคราะห์งาน (J.A. Methods)
 • การเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
  – ประโยชน์ของใบพรรณนาหน้าที่งาน
  – ขั้นตอนการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน
  – หลักการเขียนคำอธิบายความรับผิดชอบ/หน้าที่
 • การวางแผนกำลังพล (Manpower Planning)
  – แนวคิดพื้นฐานในการวางแผนกำลังพล
  – ผลกระทบต่อการวางแผนกำลังพล
  – ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังพล
  – ข้อควรระวังสำหรับการวางแผนกำลังพล
 • การวางแผนทดแทนและสืบทอดตำแหน่งเพื่อความต่อเนื่อง (Succession Planning & Management)
  – กระบวนการในการจัดทำ Succession Plan
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
  – หลักทั่วไปในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน
  – วิธีการสรรหาจากภายในและภายนอกองค์กร
  – ปัจจัยความสำเร็จในการสรรหาบุคลากร
  – วิธีการคัดเลือกพนักงานการพัฒนาและฝึกอบรม
  – การวิเคราะห์และกำหนด Competency ของงาน
  – การจัดทำและออกแบบ Training Matrix
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  – การประเมินผลทดลองงาน โดยการ O.J.T.
  – การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  – การพิจารณาปรับค่าจ้าง/เงินเดือน
  – การประเมินบุคคล (Evaluate the successors)
 • การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
  – หลักการในการดำเนินการทางวินัย
  – วิธีการลงโทษพนักงาน
  – ประโยชน์ของการตักเตือน
  – หลักการเขียน “หนังสือเตือน”
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังพล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีศิลปะในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์