หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Building)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายของธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่องค์กรจะต้องพิจารณา ก็คือ “คน” ทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกันผลักดันให้นโยบายต่างๆ ประสบผลสำเร็จ โดยการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยทุกคนในทีมจะต้องทราบบทบาทของตน และมีทัศนคติ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  – หลักการและข้อพิจารณาเบื้องต้นในการสร้างทีม
  – องค์ประกอบของ Teamwork
  – ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
  – ขั้นตอนในการสร้างทีม
  – ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
  – 6ร ที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ
  – อุปสรรคของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • บทบาทของหัวหน้าทีมที่ดี
  – การทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  – การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกในทีม
 • บุคลิกของสมาชิกในทีมงาน
  – ทำได้ และจะทำ
  – ทำได้ แต่ไม่ทำ
  – จะทำ แต่ทำไม่ได้
  – ทำไม่ได้ และไม่อยากทำ
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)
  – การสื่อสารแบบทางเดียว
  – การสื่อสารแบบสองทาง
  – ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในทีม
  – A-F เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  – คำพูดด้านบวก และด้านลบ
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน
  – หลัก “ธรรมะ 8 ย.”
  – เทคนิคการตำหนิผู้อื่น
  – เทคนิคยกย่องชมเชยผู้อื่น
 • บทบาท “ผู้นำ” สำหรับหัวหน้าทีม
  – ผู้นำสมัยใหม่ 10 ประการเป็นอย่างไร ?
  – คุณลักษณะของ “ผู้นำ”
  – ภาวะผู้นำแบบมุ่งงาน
  -มุ่งความสัมพันธ์
  – การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การแก้ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่ต้องแข่งขันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม บนพื้นฐานของการมีมุมมอง และวิธีการคิดที่ถูกต้องต่อปัญหา