Menu

หลักสูตร การทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working)

การทำงานเชิงรุก (Proactive) เป็นการกระทำที่ก้าวไปล่วงหน้า แต่ไม่ใช่การลุยทำงานที่ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่สนใจผู้ใด มุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ การทำงานเชิงรุกมิใช่ลุยทำโดยที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพราะการทำงานแบบนั้น อาจส่งผลทำให้งานประสบความล้มเหลวได้

การทำงานเชิงรุกจึงเป็นการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยวิจารณญาณอย่างรอบคอบ ทำให้ไม่ค่อยมีความผิดพลาด ทั้งยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
  • ตัวชี้วัด “ความสามารถในการแข่งขัน” ขององค์กร
  • ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาก
    – ทำงานองค์กรขนาดใหญ่และมั่นคงอยู่แล้ว
    – ฉันเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ องค์กรต้องง้อ
    – ปริญญาดีๆ สูงๆ สำคัญที่สุด เพราะหางานง่าย
    – ตำแหน่งฉันใหญ่แล้ว ฉันมั่นคงแล้ว
    – ทำงานแบบชั่วไม่มี ดีไม่ปรากฏ ประคองตัวไป
  • สาเหตุที่ทำให้คนหยุดคิดพัฒนางาน
  • การทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working)
    – พลิกมุมคิด ชีวิตก็เปลี่ยน (Change+Attitude+Life)
    – ข้อแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive
    – สาเหตุที่ทำให้คนทำงานแบบเชิงรับ
    – บุคลากรที่มีพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก
    – คุณสมบัติของผู้ทำงานเชิงรุก
    – แนวทางการพัฒนาตนให้มีอุปนิสัยเชิงรุก
เวลา 13:00 - 16:00 น.
  • การกำหนดดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI)
    – ความหมายของดัชนีชี้วัด
    – เหตุผลที่องค์กรต้องมีดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน
    – หลักการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับบุคคล
    – คุณสมบัติดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ดี
    – องค์ประกอบของดัชนีชี้วัด
    – การตั้งเป้าหมายการวัด (Goal Setting)
  • การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive)
    – การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทำงาน
    – วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพลังจูงใจ
    – การตั้งเป้าหมายในการทำงานและการดำเนินชีวิต
    – แบบทดสอบ : การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
  • การจัดการกับความเหนื่อยหน่ายและความเครียดในการทำงาน
  • คำมั่นสัญญาในการปรับปรุงตัวเอง (Commitment)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และกรณีศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working) ซึ่งส่งผลต่อตัวปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กร โดยอาศัยการตั้งเป้าหมายในการทำงาน การสื่อสาร การบริหารความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน