หลักสูตร การทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working)

การทำงานเชิงรุก (Proactive) เป็นการกระทำที่ก้าวไปล่วงหน้า แต่ไม่ใช่การลุยทำงานที่ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่สนใจผู้ใด มุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ การทำงานเชิงรุกมิใช่ลุยทำโดยที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพราะการทำงานแบบนั้น อาจส่งผลทำให้งานประสบความล้มเหลวได้

การทำงานเชิงรุกจึงเป็นการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยวิจารณญาณอย่างรอบคอบ ทำให้ไม่ค่อยมีความผิดพลาด ทั้งยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • ตัวชี้วัด “ความสามารถในการแข่งขัน” ขององค์กร
 • ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาก
  – ทำงานองค์กรขนาดใหญ่และมั่นคงอยู่แล้ว
  – ฉันเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ องค์กรต้องง้อ
  – ปริญญาดีๆ สูงๆ สำคัญที่สุด เพราะหางานง่าย
  – ตำแหน่งฉันใหญ่แล้ว ฉันมั่นคงแล้ว
  – ทำงานแบบชั่วไม่มี ดีไม่ปรากฏ ประคองตัวไป
 • สาเหตุที่ทำให้คนหยุดคิดพัฒนางาน
 • การทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working)
  – พลิกมุมคิด ชีวิตก็เปลี่ยน (Change+Attitude+Life)
  – ข้อแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive
  – สาเหตุที่ทำให้คนทำงานแบบเชิงรับ
  – บุคลากรที่มีพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก
  – คุณสมบัติของผู้ทำงานเชิงรุก
  – แนวทางการพัฒนาตนให้มีอุปนิสัยเชิงรุก
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การกำหนดดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI)
  – ความหมายของดัชนีชี้วัด
  – เหตุผลที่องค์กรต้องมีดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงาน
  – หลักการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับบุคคล
  – คุณสมบัติดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ดี
  – องค์ประกอบของดัชนีชี้วัด
  – การตั้งเป้าหมายการวัด (Goal Setting)
 • การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive)
  – การเสริมสร้างพลังจูงใจในการทำงาน
  – วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพลังจูงใจ
  – การตั้งเป้าหมายในการทำงานและการดำเนินชีวิต
  – แบบทดสอบ : การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
 • การจัดการกับความเหนื่อยหน่ายและความเครียดในการทำงาน
 • คำมั่นสัญญาในการปรับปรุงตัวเอง (Commitment)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง และกรณีศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำงานเชิงรุก (Be Proactive Working) ซึ่งส่งผลต่อตัวปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กร โดยอาศัยการตั้งเป้าหมายในการทำงาน การสื่อสาร การบริหารความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน