หลักสูตร การทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน (Work Smart with Smile)

การที่จะเป็นพนักงานที่ดีขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเกินไป การใช้หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เน้นในเรื่องการพัฒนาจิตสำนึกในการทุ่มเทต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามบทบาทหน้าที่ การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถติดต่อประสานงาน และสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • สิ่งที่พนักงานควรทราบเป็นการเบื้องต้น
  • เป้าหมายในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ
  • ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาก
 • การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (SUCCESS)
 • ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดจากปัจจัยอะไร
 • บุคลากรที่องค์กรต้องการในปัจจุบัน
  • ทุกองค์กรต้องการ “คนเก่งและคนดี”
 • ความรัก 7 อย่างที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น
  • การทำงานกับ “ผู้บังคับบัญชา”
  • การทำงานกับ “ผู้ใต้บังคับบัญชา”
  • การทำงานกับ “เพื่อนร่วมงาน”
 • การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อดี-ข้อเสีย ของการสื่อสารแบบทางเดียว
  • ข้อดี-ข้อเสีย ของการสื่อสารแบบสองทาง
  • การสื่อสารแบบไม่ใช้ภาษา (อวัจนภาษา)
  • ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  • ทัศนะชีวิตของมนุษย์ 4 แบบ (Erick Berne)
  • หน้าต่างสี่บานของ “โจฮารี่”
  • มนุษยสัมพันธ์ 6 ประการ (เดล คาร์เนสกี)
  • หลัก “ธรรมะ 8 ย.”
 • การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • องค์ประกอบของ Teamwork
  • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
  • ขั้นตอนการสร้างทีมที่มีคุณภาพ
  • 6ร ในการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ
  • ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
  • อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม
 • การจัดการกับความเหนื่อยหน่ายและความเครียดในการทำงาน
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย
  • สาเหตุของความเหนื่อยหน่าย
  • ข้อเสนอแนะในการป้องกันความเหนื่อยหน่าย
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล และการปรับตัวในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารระหว่างบุคคล อันจะส่งผลให้ตนเองทำงานได้อย่างมีความสุข และสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย