หลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally

ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 1. การสำรวจพื้นที่จริงก่อนทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อกำหนดสถานที่ทำกิจกรรม โดยอาศัยสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ
 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ICE Breaking) เพื่อสร้างบรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความอบอุ่นด้วยมิตรภาพ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทุกคนเปิดใจกว้างต่อการเรียนรู้ ลดการป้องกันตนเอง โดยใช้กิจกรรมและบทเพลง เป็นเครื่องมือในการละลายพฤติกรรม
 3. ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม สลับด้วยเกมการบริหาร เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 4. ให้แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ประวัติความเป็นมา กติกา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม Walk Rally
 5. แบ่งกลุ่มตามจำนวนของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม
 6. แจกแผนที่ Walk Rally เพื่อให้แต่ละกลุ่มทำความเข้าใจ และวางแผนการเดิน
 7. เริ่มเดินและทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดให้
 8. คณะวิทยากรสรุปแนวคิดที่ได้ในแต่ละฐานกิจกรรม คิดคะแนน และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

เป้าหมายของกิจกรรม Walk Rally

ใช้หลักแนวคิดแบบ “6 ร่วม” เป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม Walk Rally คือ

ร่วมคิด หมายถึง การมีทัศนคติในการวางตนเพื่อพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรบุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและพนักงาน มีทักษะในการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ร่วมทำ หมายถึง การรู้จักทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนานิสัย “การทำงานเกินเป้าหมาย และเกินเงินเดือน”
ร่วมใจ หมายถึง การ “รู้รัก สามัคคี” ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ตระหนักว่าทุกคนเป็นสมาชิกขององค์กรซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังเดียวกัน
ร่วมแก้ปัญหา หมายถึง การรู้จักใช้สติและเหตุผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านอารมณ์ ด้านข้อเท็จจริงและด้านผลประโยชน์
ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความอดทน อดกลั้นในการเผชิญหน้าและเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ร่วมรับผิดชอบ หมายถึง ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการรู้จักรับผิด หากเกิดความบกพร่อง แล้วหาทางเรียนรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงพฤติกรรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึง การทำงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่า สถานะและบทบาทหน้าที่ของทีมจะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จได้อย่างไร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจว่า Teamwork ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นตัวเขาเองควรมีทัศนคติและแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อตอบสนองการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติของปัญหาและสาเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนมีทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม บนพื้นฐานของการมีมุมมองและวิธีการคิดที่ถูกต้องต่อปัญหาและประเภทของการทำงาน
 4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือกันมากขึ้น โดยนำเทคนิคการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในทีมให้เกิดความร่วมมือ ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน และองค์กร