หลักสูตร “ การคัดเลือกพนักงานตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) ”

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กร มีเทคนิคในการวิเคราะห์บุคคลนอกเหนือจากการดูประวัติ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้วิชานรลักษณ์ศาสตร์หรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า “การดูโหงวเฮ้ง” คำว่า “โหงวเฮ้ง” เป็นการทำนายลักษณะใบหน้าของบุคคล อันประกอบไปด้วยอวัยวะห้าส่วนเป็นสำคัญ ซึ่งคนจีนโบราณได้ทำการศึกษาและค้นคว้ากันมาหลายพันปีแล้ว

การที่จะเรียนรู้วิชาโหงวเฮ้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานจำเป็นต้องศึกษา และจดจำในรายละเอียดต่างๆ จึงจะนำมาประมวลออกมาเป็นคำพยากรณ์ได้ จะสรุปใช้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วนำมาทำนายนั้นไม่ได้ คำทำนายมักจะผิดพลาดมากกว่าถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • หลักพื้นฐานของวิชานรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)
  – ความหมายของ “โหงวเฮ้ง”
  – “หลักฮะ” กับ “หลักชง” มีความหมายอย่างไร
  – ธาตุทั้ง 5 ตามหลักของโหงวเฮ้ง
  – ความสัมพันธ์ของตำแหน่งบนใบหน้ากับอายุ
  – วังทั้ง 3 บนใบหน้า (ซาเก็ง)
  – รูปแบบใบหน้าลักษณะต่างๆ
  – เวลา วัน เดือน ปีเกิดดี แต่ทำไมโหงวเฮ้งไม่ดี
 • “หู” บอกอะไรให้เราทราบบ้าง
  – ตำแหน่งของหู (สูง กลาง ต่ำ)
  – ลักษณะหูที่ดีและไม่ดี
 • “หน้าผาก” บอกอะไรให้เราทราบบ้าง
  – ลักษณะหน้าผากที่ดีและไม่ดี
  – เสกเส้นบนหน้าผากบอกอะไรบ้าง
 • วิธีการดูคิ้ว
  – ลักษณะคิ้วที่ดีและไม่ดี
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • หลักการพิจารณา “ตา”
  – การพิจารณาลักษณะ “ตา” ที่ดี และไม่ดี
 • ความสำคัญของ “จมูก”
  – ลักษณะต้องห้ามของจมูก
  – การพิจารณา “รูจมูก”
  – ลักษณะ “จมูก” ที่ดี และไม่ดี
 • การพิจารณา “โหนกแก้ม”
 • การพิจารณา “ปาก” และ “ลิ้น”
  – ลักษณะต้องห้ามของปาก
 • ลักษณะร้าย 4 ประการที่ควรระวังในการคัดเลือกบุคลากร
 • หลักการใช้วิชา “โหงวเฮ้ง” ในการคัดเลือกบุคลากร
  – การอ่านพฤติกรรมของผู้สมัครงานจากใบหน้า
  – ความขยัน ความอดทน สติปัญญา ความซื่อสัตย์ ไหวพริบ พิจารณาตามหลักโหงวเฮ้งได้อย่างไร
 • การสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องตามหลักโหงวเฮ้ง
 • ข้อควรระวังในการใช้วิชาโหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากร
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โหงวเฮ้ง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล / หัวหน้างานทุกระดับ / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการพิจารณาหู หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อองค์กรจะได้คนเก่งและคนดีเข้ามาทำงาน รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมคู่สนทนา และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสม