หลักสูตร “ กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ” Customer Relationship Management Strategy)

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นแนวคิดใหม่ในการให้บริการลูกค้า และทุกองค์กรจะให้ความสำคัญมาก เพราะต่างรู้ว่า “ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นั้นจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าเดิมไว้หลายเท่านัก”

ทุกองค์กรต่างมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์มากขึ้น เพราะทุกคนตระหนักว่าลูกค้าสมัยนี้ ฉลาดขึ้น เก่งขึ้น มีการศึกษามากขึ้น มีความต้องการมากขึ้น ต้องการการเอาใจใส่มากขึ้น และต้องการการบริหารหลังการขายมากขึ้น

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • แนวคิดใหม่ทางการตลาดในยุคปัจจุบัน
  – 4P’s (Product, Price, Place, Promotion)
  – 4C’s (Consumer, Cost, Convenience, Communication)
 • กลยุทธ์ด้านการตลาดในการเข้าถึงลูกค้า
  – แนวคิดเรื่อง Share of Market จะเปลี่ยนเป็น Share of Customer แทน
  – Supply Chain Management
  – Customer Relationship Management : CRM
 • กระบวนการ CRM และวิธีการดำเนินการ
  – ทำไมต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ?
  – ระบบ CRM แบบไทยๆ ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
  – รูปแบบของการจัดการ CRM ที่มีประสิทธิภาพ
  – ระบบเทคโนโลยีกับ CRM
  – ปัญหาและอุปสรรคในการนำ CRM มาใช้
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • CRM กระบวนยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
  – กลยุทธ์บริการหลัก
  – กลยุทธ์ความสัมพันธ์แต่ละคน
  – กลยุทธ์การให้บริการที่มากกว่า
  – กลยุทธ์ราคาสัมพันธ์
  – กลยุทธ์การตลาดภายใน
 • Supply Chain กุญแจไขความสำเร็จของ CRM
  – Customer Insight
  – Electronic Commerce
 • 10 หลักการในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  – ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า
 • ประโยชน์ของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  – CRM กับการหาลูกค้าใหม่- การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า (Loyalty)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับที่ทำงานด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สามารถเลือกใช้กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และเป็นการเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ว่าเป็นเรื่องการลงทุนระยะยาว เป็นงานหนักและเสียเวลามาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คุ้ม