หลักสูตร การคิดเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Thinking for success)

พลังความคิดสร้างสรรค์หรือพลังความคิดด้านบวก จะช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน ดังคำสอนที่ว่า “คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีสุข” ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะความคิดอื่นๆ มิใช่เพียงแต่ความคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว ความคิดริเริ่มจัดเป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นขึ้น แต่ความสำเร็จของการสร้างสรรค์ก็จำเป็นต้องอาศัยลักษณะความคิดที่คล่องตัว ความคิดที่ยืดหยุ่น และความคิดแบบละเอียดละออ

หัวข้อการอบรม

เวลา 09:00 - 12:00 น.
 • กรอบความคิด (Paradigm)
  – กรอบความคิดเกิดจากอะไรบ้าง
  – กรอบความคิดมีผลกระทบกับพฤติกรรมอย่างไร
 • ความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
  – การทำงานของสมอง “ซีกซ้าย” และ “ซีกขวา”
 • รูปแบบการคิดของสมอง 4 แบบ
  – การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  – การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  – การคิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking)
  – การคิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking)
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  – องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์
  – เหตุใดจึงต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์
  – อุปสรรคของการคิด 6 ประการ
  – ฝึกการตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์
  – การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
  – ความคิดริเริ่ม (Originality)
  – ความคิดคล่องตัว (Fluency)
  – ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
  – ความคิดละเอียดละออ (Elaboration)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  – บุคลิกของคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี
  – บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  – สาเหตุที่ทำให้คนหยุดคิดริเริ่ม-สร้างสรรค์
 • ข้อบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไข
  – Muda Mura Muri มีความแตกต่างกันอย่างไร
  – ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)
 • แผนภูมิทางความคิด (Mind map)
  – ความหมายและความเป็นมา
  – ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการเขียนแผนภูมิ
  – การเขียนแผนภูมิความคิด
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)
รูปแบบการอบรม การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พนักงาน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างานทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ ที่มีผลต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน การใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือที่ได้รับจากการฝึกอบรม เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง ลูกค้ามีความพึงพอใจ