Public Training

หลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ มีมาตรฐานและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล “ลิขสิทธิ์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์มากกว่า 20 หลักสูตร  และมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า โดยมีแนวทางในการพิจารณาเลือกหลักสูตร 2 แนวทาง คือ

 
  1. ลูกค้าพิจารณาเลือกหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อการอบรม ที่ลูกค้ากำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม
  2. แจ้งวัตถุประสงค์การอบรม สภาพปัญหาในการทำงาน และความคาดหวังในการฝึกอบรมให้กับทางบริษัทฯ วิทยากรของบริษัทฯ จะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Made to order)