This is the heading

บริการของเรา

  • บริการปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ
  • บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
  • หลักสูตรมาตรฐาน
  • กิจกรรม Walk Rally
  • รูปแบบการเรียนการสอน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบด้านการบริหาร การวางแผนธุรกิจ การผลิต การบริหารการตลาด  บัญชี/การเงิน และการพัฒนาบุคลากร(ฝึกอบรม) ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัทมีประสบการณีจริงในเรื่องที่ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยเน้นในเรื่องของผลสำเร็จของงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า