รูปแบบการเรียนการสอน

การฝึกอบรมของบริษัทฯ จะยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center Training) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง(Brainstorming) กรณีศึกษา (Case Study) บทบาทสมมติ (Role Playing) วิทยากรจะทำหน้าที่ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 4 แบบ คือ

  1. ประเมินการเรียนรู้ (Learning) วัดและประเมินสัมฤทธิผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การทำแบบ Pre-test และ Post-test, การทำแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการอบรม, การฝึกปฏิบัติจริง
  2. ประเมินพฤติกรรม (Behavior) วัดและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมในกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มตาม Check List ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อประเมิน Competency เป็นรายบุคคล
  3.  ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) วัดและประเมินปฏิกิริยา เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการเรียนการสอน และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  4. ผลลัพธ์ (Outcome หรือ Result) วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการจัดฝึกอบรม ตลอดจนคุณค่าการฝึกอบรมในหลักสูตรหลังการอบรมแล้ว