ประวัติ ดร.วิชิต

ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย

Dr.Wichit Surapananonchai

 • บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด
 • 94/609 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 • 02-444-3776
 • ii_training@yahoo.com
 • www.i-i.co.th

ปริญญาเอก

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) 
  Doctor of Business Administration  (Industrial Business and Human Resource Development) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท

 • การศึกษามหาบัณฑิต  (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต (ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศนียบัตร

 • Mini MBA รุ่นที่ 45  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปศส.4) สถาบันพระปกเกล้า
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 (ปรม.7) สถาบันพระปกเกล้า
 • ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 (AEC.3) สถาบันพระปกเกล้า
 • ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 9 (นมธ.9)  มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9)  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (4ส9) สถาบันพระปกเกล้า
 • พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.16)
 • สิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศเกียรติคุณ

 • “ศิษย์เก่าดีเด่น”  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปี 2547
 • “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 • รางวัล “เพชรกนก สาขาพิทักษ์ธรรม” ประจำปี 2560-2561 สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด
 • หัวหน้าทีมที่ปรึกษา สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลและธุรการ  บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์  บริษัท บอร์เนียวเทคนิเคิล(ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนพัฒนาและฝึกอบรม  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม  ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกบุคคล  บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บุคคล  บริษัท โตคิวห้างสรรพสินค้า (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด / www.i-i.co.th
94/609 หมู่ที่ 4  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  02-444-3776   มือถือบริษัท  081-6501-555 , 081-6510-555   โทรสาร  02-806-1282
E-mail : su_wichit@yahoo.com / info@i-i.co.th

ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมทางสังคม

 1. วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน มากกว่า 300 องค์กร
 2. เคยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย ภายในประเทศและต่างประเทศประมาณ 50 รางวัล
 3. อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ประจำปี 2535
 4. อดีตที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ประจำปี 2536-2537
 5. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายให้กับกรมป่าไม้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ, ชมรมถ่ายภาพปูนซิเมนต์ไทย และชมรมถ่ายภาพของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 6. ประธานและคณะกรรมการกิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้
  • ประธานคณะกรรมการสันทนาการ
  • ประธานกิจกรรม 5ส
  • ประธานคณะกรรมการกิจกรรมข้อเสนอแนะ
  • ประธานกิจกรรม QCC
  • คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
  • คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
  • คณะกรรมการสวัสดิการ
  • คณะกรรมการโครงการ “โรงงานสีขาว”
  • คณะกรรมการ ISO9000, ISO14000 และ QS9000
 1. ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน (กศน.) ให้กับบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
 2. คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของสถาบันยานยนต์ ประจำปี 2544
 3. หัวหน้าทีมที่ปรึกษาของสถาบันยานยนต์ โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) ในการวางระบบด้านการบริหารทั่วไป การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การบัญชีและการเงิน ระบบสต๊อก การลดต้นทุนการผลิต(Cost Reduction) การเพิ่มผลผลิต(Productivity) ให้กับธุรกิจ SMEs มากกว่า 20 องค์กร
 4. ที่ปรึกษา ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร
 5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
 6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริหารองค์กร หอการค้าจังหวัดเลย
 9. ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 10. ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา ประจำปี 2553-2554
 11. ที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2553-2556
 12. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิสภา ประจำปี 2555-2556
 13. คณะกรรมการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555-2557
 14. ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี 2557
 15. ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

หลักสูตรที่เป็นวิทยากรบรรยายในองค์กร/ หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น


หลักสูตรด้าน “การบริหารจัดการ” (Management)

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • Balanced Scorecard & Key Performance Indicators (KPIs)
 • Competency Based Management
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
 • ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

หลักสูตรด้าน “การบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน” (Supervisory Skills)

 • ทักษะการบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Supervisory Skills)
 • การสั่งการ มอบหมายงาน และควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Effective Motivation Techniques)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Appraisal)
 • เทคนิคการสอนงานแบบ O.J.T. (On the job training)
 • ศาสตร์แห่งการสร้างและรักษาบุคลากรในองค์กร

หลักสูตรด้าน “การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรม” (Attitude and Behavior Development)

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (How to Build Corporate Culture)
 • การทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน (Work Smart with Smile)
 • การคิดเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Thinking for Success)
 • ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cooperation Skills)
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Building)
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk Rally

หลักสูตรด้าน “การสื่อสารและการนำเสนอ” (Presentation and Communication)

 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความสำเร็จ (Successful Negotiation Techniques)

หลักสูตรด้าน “การพัฒนาบุคลากร” (Human Resource Development)

 • การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern Human Resource Management)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน (Human Resource Management for Supervisor)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interviewing Techniques)
 • การคัดเลือกบุคลากรตามหลักนรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง)
 • ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา (Counseling Techniques)

หลักสูตรด้าน “การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน” (Productivity and Cost Reduction)

 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity)
 • KAIZEN : Key Success Factor in Productivity
 • พัฒนางาน พัฒนาตน ด้วยกิจกรรม QC Circle
 • การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Reduction)
 • ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

หลักสูตรด้าน “การขาย การตลาด และการบริการ” (Selling / Marketing / Service)

 • เทคนิคการเป็นพนักงานขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Techniques)
 • หลักการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing)
 • กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management Strategy)
 • เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service Techniques)

ผลงานวิชาการ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 20 เรื่อง
 • พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ จนสามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์และได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 23 หลักสูตร