ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2546  โดย ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำงาน กว่า 30 ปี 
บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด เราให้บริการปรึกษาในการวางระบบงานทางด้าน การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด บัญชี/การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)

นโยบายของบริษัทฯ

เราจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยการสร้างมาตรฐานในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรนำบรรยาย

ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด มีประสบการณ์จริงในเรื่องที่ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยเน้นในเรื่องของผลสำเร็จของงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ทีมวิทยากรของ บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี โดยวิทยากรแต่ละท่านจะต้องสอนให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง