งานฝึกอบรม

In house Training

บริษัทเราให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) โดยวิธีการอบรมของเรา จะยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centeredness Training) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการสำรวจ วิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ผลักดันให้หาคำตอบ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเข้าใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ

หลักสูตรอบรมของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล “ลิขสิทธิ์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มากกว่า 20 หลักสูตร และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีแนวทางในการพิจารณาเลือกหลักสูตร 2 แนวทาง คือ

  1. ลูกค้าพิจารณาเลือกหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อการอบรม ที่ลูกค้ากำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม
  2. แจ้งวัตถุประสงค์การอบรม สภาพปัญหาในการทำงาน และความคาดหวังในการฝึกอบรมให้กับทางบริษัทเรา วิทยากรจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Made to order)