งานที่ปรึกษาวางระบบงาน

เราให้บริการปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ด้วยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริงในการให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรของลูกค้า

 1. ด้านการบริหารทั่วไป (Management)  เช่น การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตามแนวทางของ Balanced Scorecard & KPIs การจัดทำสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร (Competency Based Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 2.  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  เช่น การเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การวางแผนกำลังพล (Manpower Planning) การจัดทำ J.A., J.D., J.S., ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) การจัดแผนพัฒนาและเติบโตของบุคลากร (Career Path & Career Development) และการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
 3. ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development)  เช่น การสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของพนักงานในแต่ละระดับ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การสำรวจความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Attitude Survey) และการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
 4. ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) เช่น การนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในองค์กรกิจกรรม Kaizen หรือระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) การแก้ปัญหาแบบ คิวซีซี (QC.Circle) ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) การผลิตให้ตรงเวลา (Just in time) และกิจกรรม Kamban
 5. ด้านการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน (Cost Reduction) เช่น การวางแผนการผลิตให้แต่ละวันอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยอดขาย การขจัดความสูญเปล่าและสูญเสียในการทำงาน (7 Wastes, Muda, Mura, Muri) และการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM (Total Productive Maintenance)
 6. ด้านการขายและการตลาด (Selling & Marketing) เช่น การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การวิจัยด้านการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการวางแผนด้านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 7. ด้านการบริหารระบบคุณภาพ (Quality) เช่น การพัฒนาและวางระบบเพื่อขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001, 14001, 18001, SA8000, GMP)
แนวทางการทำงานของทีมที่ปรึกษา
 • พัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในระยะยาว
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์อย่างสูงสุด
 • เป็นคู่คิด และร่วมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและคณะทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการให้คำปรึกษาแนะนำนั้นจะบรรลุผลสำเร็จ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างได้ผล
 • เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้วยระบบการให้การปรึกษาแนะนำที่มีมาตรฐานและใส่ใจในเรื่องคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผลงานที่ผ่านมา
  • บริษัท เค เอ็น พี ลัคกี้ สตาร์ จำกัด  ผลิตมู่ลี่ประตูและหน้าต่างพลาสติก
  • บริษัท เบสท์ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด  ผลิตกระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร  ผลิตถังน้ำสแตนเลสตรา “เรือใบ” “แมวน้ำ” และถังบำบัดต่าง ๆ
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิมฮงเคมีภัณฑ์  ผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว
  • บริษัท จิตรเจริญโปรเกรส จำกัด  ผลิตท่อร้อยสายไฟ
  • บริษัท สเป็คตรัม อินดัสตรี จำกัด  ผลิตสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท เนบิวล่า อินดัสตรี จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนยางประกอบให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท ที.พี.อินเตอร์เคม จำกัด  นำเข้าและผลิตสารเคมีชุบโลหะ
  • บริษัท ไทยพินนะเคิ้ลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  นำเข้าและจำหน่ายปั้มน้ำจากประเทศไต้หวันและจีน
  • บริษัท ฟิวเจอร์ เอวี จำกัด  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด  อุตสาหกรรมชุบโลหะและชิ้นส่วนพลาสติก
  • บริษัท ประสานมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • บริษัท ไทยวีฮีเคิ้ล อินดัสทรี จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถบรรทุก
  • บริษัท พจนาพันธ์กรุ๊ป จำกัด  ให้บริการเกี่ยวกับที่พักและการจัดเลี้ยงต่าง ๆ “โรงแรมราชา”
  • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด  ให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
  • บริษัท นิวยูเนี่ยน ไฮเทค (1994) จำกัด  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • บริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และช่วงล่างรถยนต์
  • บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด  ผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
  • บริษัท บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ โซน จำกัด  นำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอางยี่ห้อ “Collagina”
  • บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด  ผลิตและจำหน่ายเวชสำอางยี่ห้อ “SMOOTH E” และ “Dentiste'”
  • สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)  ผลิตชุดชั้นใน กางเกงใน สำหรับสุภาพสตรีและบุรุษ
  • บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  ดูแลและควบคุมระบบ IT ของบริษัท TOYOTA
  • บริษัท โตโยด้า โกเซ จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  • บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด  ผลิตโฟมให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด  ผลิตพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท ไทยอินโนแอ็ค โมลด์ จำกัด  ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท เทคโนโฟม จำกัด  ผลิตฟองน้ำและยางขึ้นรูป
  • บริษัท บีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด  ผลิตข้อต่อ ข้องอ ท่อน้ำคุณภาพสูงยี่ห้อ “BIS”
  • บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานแมชชีน งานเชื่อม งานปั้มต่าง ๆ
  • บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด  ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่อรถพ่วง รถเทรลเลอร์
  • บริษัท คอสมิก แมกนัม กรุ๊ป จำกัด  ตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น
  • บริษัท เอเซียน แปซิฟิคแคน จำกัด  ผลิตกระป๋องสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  • บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด  ผลิตสายพานลำเลียงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
  • บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด  ผลิตปลากระป๋องและเนื้อปลาสำเร็จรูปเพื่อส่งออก
  • บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด  ผลิตเครื่องจักรกลด้านการเกษตร
  • บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด  ผลิตสารคดีในรูปแบบต่าง ๆ