กิจกรรม Walk Rally

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน “คน” ได้กลายเป็นปัจจัยชี้ขาดปัจจัยหนึ่งในการช่วงชิงความเหนือกว่าในทุก ๆ ด้านจากคู่แข่งขัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปัจจัยทางด้านการบริหารอย่างอื่น ๆ สามารถได้รับการพัฒนาทัดเทียมกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่การพัฒนา “คน” จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง องค์กรใดที่ทุ่มเทอย่างจริงจังในการพัฒนาคน องค์กรนั้นย่อมกำลังสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาว

ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เริ่มหันมาสู่กระบวนการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Oriented Approach) มากขึ้น เพราะจุดเด่นของกระบวนการนี้อยู่ที่ การใช้เกมส์พฤติกรรมศาสตร์กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดึงเอาประสบการณ์ ศักยภาพและทัศนคติที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาเชื่อมโยง ปรับเข้ากับหลักคิดที่ได้จากการบรรยายและการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย จุดเด่นของกระบวนการอยู่ที่ “ไม่เพียงสอนให้จำ แต่ทำให้คิด และนำไปสู่การปฏิบัติ”

ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 1. การสำรวจพื้นที่จริงก่อนทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อกำหนดสถานที่ทำกิจกรรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติเป็นหลัก
 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ICE Breaking) เพื่อสร้างบรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความอบอุ่นด้วยมิตรภาพ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเปิดใจกว้างต่อการเรียนรู้ ลดการป้องกันตนเอง โดยใช้กิจกรรมและบทเพลง เป็นเครื่องมือในการละลายพฤติกรรม
 3. ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม สลับด้วยเกมส์การบริหาร เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 4. ให้แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ประวัติความเป็นมา กติกา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม Walk Rally
 5. แบ่งกลุ่มตามจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม
 6. แจกแผนที่ Walk Rally เพื่อให้แต่ละกลุ่มทำความเข้าใจ และวางแผนการเดินทาง
 7. เริ่มเดินและทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดให้
 8. คณะวิทยากรสรุปแนวคิดที่ได้ในแต่ละฐานกิจกรรม คิดคะแนน และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

เป้าหมายของกิจกรรม Walk Rally

 • โดยใช้หลักแนวคิดแบบ “6 ร่วม” เป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม Walk Rally
 • ร่วมคิด หมายถึง การมีทัศนคติในการวางตนเพื่อพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรบุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและพนักงาน มีทักษะในการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 • ร่วมทำ หมายถึง การรู้จักทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิธีการสื่อสาร เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนานิสัย “การทำงานเกินเป้าหมายและเกินเงินเดือน”
 • ร่วมใจ หมายถึง การรู้รัก สามัคคี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ตระหนักว่าทุกคนเป็นสมาชิกขององค์กรซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังเดียวกัน
 • ร่วมแก้ปัญหา หมายถึง การรู้จักใช้สติและเหตุผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านอารมณ์ ด้านข้อเท็จจริง และด้านผลประโยชน์
 • ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความอดทน อดกลั้นในการเผชิญหน้าและเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
 • ร่วมรับผิดชอบ หมายถึง ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการรู้จักรับผิด หากเกิดความบกพร่อง แล้วหาทางเรียนรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก