กิจกรรม Walk Rally

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:23 น.
พิมพ์

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน “คน” ได้กลายเป็นปัจจัยชี้ขาดปัจจัยหนึ่ง
ในการช่วงชิงความเหนือกว่าในทุก ๆ ด้านจากคู่แข่งขัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปัจจัยทางด้าน
การบริหารอย่างอื่น ๆ สามารถได้รับการพัฒนาทัดเทียมกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่
การพัฒนา “คน” จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง องค์กรใดที่ทุ่มเท
อย่างจริงจังในการพัฒนาคน องค์กรนั้นย่อมกำลังสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในระยะ
ยาว
 
       ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เริ่มหันมาสู่กระบวนการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavior Oriented Approach) มากขึ้น เพราะจุดเด่นของกระบวนการนี้อยู่ที่ การใช้เกมส์
พฤติกรรมศาสตร์กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดึงเอาประสบการณ์และทัศนคติที่มีอยู่
ในแต่ละบุคคลมาเชื่อมโยง ปรับเข้ากับหลักคิดที่ได้จากการบรรยายและการทำกิจกรรมกลุ่ม
ย่อย จุดเด่นของกระบวนการอยู่ที่ “ไม่เพียงสอนให้จำ แต่ทำให้คิด และนำไปสู่การปฏิบัติ”
 
ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally
 
       1). การสำรวจพื้นที่จริงก่อนทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อกำหนดสถานที่ทำกิจกรรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติเป็นหลัก
       2). กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ICE Breaking) เพื่อสร้างบรรยากาศการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความอบอุ่นด้วยมิตรภาพ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเปิดใจกว้างต่อการเรียนรู้ ลดการป้องกันตนเอง โดยใช้กิจกรรมและบทเพลง เป็นเครื่องมือในการละลายพฤติกรรม
       3). ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม สลับด้วยเกมส์การบริหาร เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
       4). ให้แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญา ประวัติความเป็นมา กติกา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม Walk Rally
       5). แบ่งกลุ่มตามจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม
       6). แจกแผนที่ Walk Rally เพื่อให้แต่ละกลุ่มทำความเข้าใจ และวางแผนการเดินทาง
       7). เริ่มเดินและทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดให้
       8). คณะวิทยากรสรุปแนวคิดที่ได้ในแต่ละฐานกิจกรรม คิดคะแนน และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน 
 
เป้าหมายของกิจกรรม Walk Rally
 
 
โดยใช้หลักแนวคิดแบบ “6 ร่วม” เป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม Walk Rally
       ๏ ร่วมคิด  หมายถึง  การมีทัศนคติในการวางตนเพื่อพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กรบุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและพนักงาน มีทักษะในการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
       ๏ ร่วมทำ  หมายถึง  การรู้จักทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิธีการสื่อสาร เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนานิสัย “การทำงานเกินเป้าหมายและเกินเงินเดือน”
       ๏ ร่วมใจ  หมายถึง  การรู้รัก สามัคคี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ตระหนักว่าทุกคนเป็นสมาชิกขององค์กรซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังเดียวกัน
       ๏ ร่วมแก้ปัญหา  หมายถึง  การรู้จักใช้สติและเหตุผลในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านอารมณ์ ด้านข้อเท็จจริง และด้านผลประโยชน์
       ๏ ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค  หมายถึง  ความอดทน อดกลั้นในการเผชิญหน้าและเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
       ๏ ร่วมรับผิดชอบ  หมายถึง  ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการรู้จักรับผิด หากเกิดความบกพร่อง แล้วหาทางเรียนรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก