About Us Ideal Innovation

วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:55 น.
พิมพ์

บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบด้านการบริหาร การวางแผนธุรกิจ การผลิต การบริหารการตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 1061 สาขาประชากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546

ทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรนำบรรยาย

      ? ทีมงานที่ปรึกษาของบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด มีประสบการณ์จริงในเรื่องที่ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยเน้นในเรื่องของผลสำเร็จของงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

      ? ทีมวิทยากรนำบรรยายของบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า  20 ปี และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี และวิทยากรแต่ละท่านจะต้องสอนให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้